Economy and Investment

ไทย-จีน ลงนามความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

by ดวงกมล บูรณสมภพ

ไทย-จีน ลงนามความร่วมมือ


ข้อตกลงครั้งประวัติศาสตร์นี้จะช่วยลดการใช้เงินดอลลาร์สหรัฐในไทย โดยจีนจะทำการค้าและร่วมลงทุนในการบริหารจัดการน้ำ,พลังงานและการศึกษา

ประเทศจีนและประเทศไทยได้ลงนามในข้อตกลงครั้งประวัติศาสตร์ซึ่งข้อตกลงที่ลงนามกล่าวถึงสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน 3 ปี ซึ่งมีมูลค่าเทียบเท่ากับ 70พันล้านหยวน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ส่งออกไทยใช้สกุลเงิน ท้องถิ่นของตนเองแทนการพึ่งพาเงินดอลลาร์สหรัฐฯ

ข้อตกลงนี้มีจุดมุ่งหมายในการส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ในบันทึกความเข้าใจ ที่ลงนามจะเห็นได้ถึงการปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างไทยและจีนที่ทั้งสองประเทศเห็นพ้องที่จะปรับปรุง ระบบการจัดการน้ำที่นำมาใช้ในการวิจัยด้านพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทน

นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีเป้าหมายที่จะเพิ่มการค้ากับประเทศจีนประมาณ 20%ต่อปีสำหรับ ในอีก5 ปีข้างหน้า ด้วยการเพิ่ม 15%ในการลงทุนด้านพลังงานทดแทนและ 20%ในด้านการท่องเที่ยว

นอกจากนี้หลังการลงนามในสัญญานายกรัฐมนตรีประเทศไทยยังได้รับโอกาสที่กล่าวขอบคุณ ประเทศจีนที่เป็นประเทศแรกที่ให้ความช่วยเหลือประเทศไทยในช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมา

 

ข้อมูลbangkokpost.com
ภาพประกอบ: bangkokpost.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC