Tourism

การประชุมร่วมไทย-ลาวเห็นพ้องให้เร่งดำเนินการความร่วมมือ

by ดวงกมล บูรณสมภพ

การประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมไทย-ลาวอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 2 หรือ The 2nd Thai-Lao Joint Cabinet Retreat ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่ โดย นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และ นายทองสิง ทำมะวง นายกรัฐมนตรีแห่ง สปป.ลาว โดยมีการหารือในประเด็นสำคัญ และเร่งรัดให้เกิดความคืบหน้า พร้อมทั้งสานความร่วมมือให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม โดยผลการประชุมได้มีการหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นความมั่นคง เศรษฐกิจ และ วัฒนธรรม
            
ในความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคง ได้แก่ การรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน โดยจะร่วมมือตรวจตราสอดส่องและป้องกันการกระทำของกลุ่มผู้ไม่หวังดีต่ออีกประเทศ
            
ด้านความร่วมมือในการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดน ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันเร่งรัดการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนให้สำเร็จลุล่วงโดยเร็ว

ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจะมีการยกระดับความร่วมมือในการป้องกันปัญหายาเสพติด การปราบปรามและนำส่งผู้กระทำความผิดและผู้หลบหนีการจับกุมลงโทษคดียาเสพติด

ด้านแรงงานและการป้องกันการค้ามนุษย์ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะร่วมมือป้องกันและปราบปรามการล่อลวงเด็กและสตรีเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์ โดยฝ่ายไทยแสดงความพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาแรงงานลาวผิดกฎหมายที่อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทย

สำหรับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ทั้งสองฝ่ายได้แสดงความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและการค้าได้แก่ การอำนวยความสะดวกในการผ่านแดนและปรับปรุงพื้นที่จุดผ่านแดนและเส้นทางคมนาคมที่ต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาความล่าช้าในการเดิน การส่งเสริมการค้าไทย-ลาว ซึ่งฝ่ายไทยพร้อมส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อประโยชน์ร่วมกันของไทยและลาวและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนตามแนวเส้นทางรวมทั้ง สนับสนุนการใช้ ACMECS Single Visa หรือ ASV เพื่อเป็นแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ในภูมิภาคและอาเซียน 

ทั้งนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาการลงนามเอกสาร 3 ฉบับ ได้แก่ แถลงการณ์ร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการไทย-ลาว ครั้งที่ 2 บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรไทย-ลาว และความตกลงว่าด้วยกรรมสิทธิ์ การนำใช้ การบริหาร และการบูรณรักษาสะพานมิตรภาพแห่งที่ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย)ข้อมูล: chiangmaicitynews.com
ภาพประกอบ: chiangmaicitynews.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC