Economy and Investment

น้ำตาลไทย: โอกาสใหม่แห่งการส่งออกอาเซียน

by ดวงกมล บูรณสมภพ

น้ำตาลไทย: โอกาสใหม่แห่งประเทศไทยถูกกระตุ้นให้เพิ่มการส่งออกน้ำตาลให้กับสมาชิกอาเซียนโดยใช้ประโยชน์จากการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาค ในขณะที่อัตราการส่งออกน้ำตาลของบราซิลถูกคาดการว่าจะลดน้อยลงในอนาคตด้วยราคาที่ต่ำกว่าอัตรากำไรขั้นต้นต่ำและสถานการณ์การเงินภายในของบราซิล

ด้วยเหตุผลนี้ทำให้กลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนจะสามารถสร้างโอกาสทางการค้าใหม่ได้ มีโอกาสที่ประเทศไทยจะสามารถแบ่งสัดส่วนการส่งออกน้ำตาลได้มากขึ้นเนื่องจากการส่งออกของประเทศบราซิลมีการชะลอตัวลง แต่ก็มีข้อเสนอในด้านคุณภาพของน้ำตาลทำให้ประเทศในกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียนมีแผนการที่จะลดภาษีน้ำตาลให้อยู่ในระดับต่ำหรือเป็น 0 - 5% ทั้งนี้ 44% ของการส่งออกน้ำตาลเป็นการส่งออกโดยประเทศไทยโดยเฉลี่ย

ผลผลิตอ้อยของประเทศบราซิลสำหรับฤดูกาล 2011-12 รวม 97,980,000 ตัน มีการส่งออกรวม 7.8 ล้านตันต่อปี โดยมีผู้นำเข้ารายใหญ่คือ อินโดนีเซียและมาเลเซีย โดยการชะลอตัวในการส่งออกน้ำตาลของบราซิลครั้งนี้จะสร้างโอกาสมากขึ้นให้ประเทศไทยในการแบ่งสัดส่วนการส่งออกน้ำตาลจากบราซิลไปยังประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียข้อมูล:  bangkokpost.com
ภาพประกอบ:  
 Wikipedia.org

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC