Economy and Investment

การบริการท่องเที่ยวไทยภายใต้กรอบ AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

by ดวงกมล บูรณสมภพ

การบริการท่องเที่ยวไทยภา
ข้อเสนอแนะ) สรุปยุทธศาสตร์ภาคบริการ ด้านการท่องเที่ยว

1. วางนโยบายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ชัดเจน โดยกำหนด นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย และประเภทและรูปแบบการท่องเที่ยว

2. การทำการตลาดการท่องเที่ยวทั้งตลาด ต่างประเทศและตลาดในประเทศ อาทิเช่น

2.1 ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงนานาอารยธรรม โดยให้ไทยเป็นศูนย์กลางในภูมิภาค

2.2 สร้างแบรนด์สินค้าไทยในธุรกิจการท่องเที่ยว เช่น  การบริการประทับใจด้วยเอกลักษณ์ความเป็นคนไทย อาหารไทย การนวดแผนไทย

2.3 ของที่ระลึก ควรเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงออกถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยและแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ที่นักท่องเที่ยวมาเยือน

3. กำหนดหลักสูตรการศึกษาที่ช่วยส่งเสริมให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีความแข็ง แกร่ง ในแต่ละ cluster ที่เกี่ยวข้องกับบริการด้านการท่องเที่ยว เช่น

3.1 พัฒนาหลักสูตร ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ เวียดนาม มาเลย์ เป็นต้น

3.2 พัฒนาหลักสูตรในสายวิชาชีพในธุรกิจการท่องเที่ยว เพื่อสร้างบุคลากรระดับปฏิบัติการ ให้มีมาตรฐานและประสิทธิภาพ สามารถทำงานได้ทันทีเมื่อจบการศึกษา

4. จัดตั้งองค์กรความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนของธุรกิจท่องเที่ยวที่เป็น ระบบและเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันในภาคการท่องเที่ยวและปฏิบัติงานได้ตามนโยบาย ของภาครัฐ

5. จัดทำหน่วยงานฐานข้อมูลสำหรับบริการด้านการท่องเที่ยว เช่น

5.1 ข้อมูล ด้านความต้องการท่องเที่ยวของชาวต่างประเทศและคนไทยที่มีประสิทธิผล

5.2 ข้อมูลการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวในแต่ละระดับ และแต่ละกลุ่มของนักท่องเที่ยว

6. ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายทรัพย์สินและภูมิปัญญาของคนไทย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจการท่องเที่ยวไทยให้มีความสามารถแข่งขัน ระหว่างประเทศ

7. อาชีพมัคคุเทศก์ควรต้องสงวนไว้ให้เฉพาะคนไทยเท่านั้น

8. ผลักดัน Single Visa เพื่ออำนวยความสะดวกและส่งเสริมการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน

ที่มา: ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


 

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC