Transportation

สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 2 เส้นทางบุกเบิกสู่ "ประชาคมอาเซียน"

by ดวงกมล บูรณสมภพ

มิตรภาพไทย-ลาว แห่งสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 2 ซึ่งเชื่อมต่อระหว่าง จ.มุกดาหาร ของไทย กับ จ.

สะหวันนะเขต ของลาว ก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มเปิดให้ประชาชนใช้สัญจรข้ามพรมแดนตั้งแต่วันที่ 10

มกราคมที่ผ่านมา ท่ามกลางความคาดหวังของหลายฝ่ายว่า สะพานแห่งนี้จะเชื่อมโยงประเทศลุ่มน้ำโขงรวม

ถึงสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ให้ใกล้ชิดกันและมีเอกภาพมากขึ้น

 

 

มิตรภาพไทย-ลาว แห่งสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 2 ซึ่งเชื่อมต่อระหว่าง จ.มุกดาหาร ของไทย กับ

จ.สะหวันนะเขต ของลาว ก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มเปิดให้ประชาชนใช้สัญจรข้ามพรมแดนตั้งแต่วันที่ 10

มกราคมที่ผ่านมา ท่ามกลางความคาดหวังของหลายฝ่ายว่า สะพานแห่งนี้จะเชื่อมโยงประเทศลุ่มน้ำโขง

รวมถึงสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ให้ใกล้ชิดกันและมีเอกภาพมากขึ้น

 

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ : ศูนย์นย์ยุโรปศึกษา ศูนย์ยุโรปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ

องค์การความร่วมมือพัฒนาโพ้นทะเลของญี่ปุ่น (เจโอดีซี) จัดงานสัมมนาเรื่อง "การบูรณาการ

ภูมิภาคอาเซียน : กรณีศึกษาสะพานมิตรภาพไทย-ลาว" เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว มีเป้าหมายเพื่อแลก

เปลี่ยนความรู้ ศึกษาความเป็นไปได้ของการบูรณาการอาเซียน และสนับสนุนเครือข่ายความ

ร่วมมือระหว่างยุโรป ไทย ลาว เวียดนามและญี่ปุ่น

 

สะพานแห่งดังกล่าวเป็นโครงการหนึ่งในแผนงานการพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจฝั่งตะวันออก-ตะวันตก (อี

ดับเบิลยูอีซี) ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (จีเอ็มเอส)

ซึ่งประกอบด้วย จีน พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และไทย

 

เส้นทางอีดับเบิลยูอีซีเป็นเส้นทางคมนาคมทางบกที่สั้นที่สุด ซึ่งเชื่อมพื้นที่ฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกกับฝั่ง

มหาสมุทรอินเดีย ตั้งแต่เมืองเมาะละแหม่งในพม่า จนถึงอำเภอแม่สอด จ.ตาก ต่อไปยัง จ.มุกดาหาร

ข้ามสะพานมิตรภาพ 2 ไป จ.สะหวันนะเขต และมุ่งหน้าสู่เมืองดานัง ชายฝั่งตะวันออกของเวียดนาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จาริต ติงศภัทิย์ ผู้อำนวยการศูนย์ยุโรปศึกษา เผยว่า สะพานมิตรภาพ 2 มี

ความยาว 1.6 กิโลเมตร ได้รับการสนับสนุนทางเทคนิคจากธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (เอดีบี) และ

สร้างขึ้นภายหลังสะพานแห่งแรกจาก จ.หนองคายไปยังกรุงเวียงจันทน์ เปิดใช้เมื่อปี 2537 สะพาน

มิตรภาพ 2 จะช่วยร่นเวลาและเพิ่มความสะดวกในการเดินทางไปมาระหว่างไทย-ลาว จากเดิมที่ใช้เรือ

ข้ามฟาก ทั้งช่วยเพิ่มการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวในภูมิภาคอินโดจีน

 

นายปิแอร์ ฟอเชรองด์ อัครราชทูตที่ปรึกษา คณะผู้แทนอียูประจำประเทศไทย คาดหวังว่า อาเซียนจะ

ปรับใช้รูปแบบประชาคมของอียู เป็นแบบอย่างพัฒนาการรวมตัวขององค์กร ขณะที่ นายคำอิน คิดจะ

เดช เลขานุการเอกประจำสถานทูตลาว ระบุว่า สะพานมิตรภาพ 2 จะช่วยแก้ไขข้อด้อยของลาว ในฐานะ

ประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล

 

ด้าน นายสุภาค โปร่งธุระ เจ้าหน้าที่การทูตกองอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ได้เน้นถึง

ความสำคัญของการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านคมนาคม เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมาย

เป็นประชาคมอาเซียนภายในปี 2558

 

รศ.รุธิร์ พนมยงค์ จากศูนย์วิจัยโลจิสติกส์ มองว่า สะพานข้ามพรมแดนไม่ใช่เครื่องบ่งชี้ว่า การรวมตัว

กันเป็นประชาคมอาเซียนจะเกิดขึ้น เนื่องจากยังมีอุปสรรคอีกหลายด้านที่ทำให้การพัฒนาเชื่องช้า โดย

สาเหตุที่การดำเนินโครงการใหญ่ๆ ทำได้ยาก เพราะที่ประชุมสุดยอดอาเซียนมักลงนามกรอบดำเนินงาน

และปล่อยให้เจ้าหน้าที่ดูแลต่อ ขณะที่ปัจจัยสำคัญของการเชื่อมโยงอาเซียนไม่ได้อยู่ที่การคมนาคม แต่

อยู่ที่ความคล่องตัวของการขนส่งคนและสินค้าระหว่างประเทศอย่างเสรี

 

ผู้เชี่ยวชาญมองว่า ลาวยังคงวิตกเรื่องผลประโยชน์จากการสร้างสะพานมิตรภาพ 2 เพราะเห็นว่า ลาวจะ

กลายเป็นทางผ่านสำหรับประเทศอื่นๆ ในการติดต่อระหว่างกัน ขณะที่นายคำอินจากสถานทูตลาวเรียก

ร้องให้มีการบรรลุข้อตกลงขนส่งสินค้าแบบที่ทุกฝ่ายจะได้ประโยชน์

 

ปัจจุบัน พาหนะของไทยและลาวที่ข้ามสะพานมิตรภาพ 2 ยังแล่นได้ถึงสุดพรมแดนแต่ละฝ่ายเท่านั้น ไม่

สามารถนำข้ามประเทศได้ ส่งผลให้การขนส่งสินค้าไม่สามารถใช้พาหนะคันเดียว

 

ผู้เชี่ยวชาญมองว่า การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมไม่สามารถอาศัยแต่เพียงตัวสะพานได้อย่างเดียว แต่

ต้องมีกฎระเบียบในการควบคุมสินค้า บริการ กฎจราจร และมาตรฐานพาหนะ ซึ่งฝ่ายไทย เวียดนาม และ

ลาว ยังไม่เห็นพ้องกันในเรื่องผลประโยชน์

 

ประเด็นเหล่านี้ถือเป็นบทพิสูจน์ว่า สะพานมิตรภาพ 2 จะเป็นจุดริเริ่มสู่การเชื่อมโยงภูมิภาคอิน

โดจีนและอาเซียน ตามที่หลายฝ่ายคาดหวังไว้หรือไม่

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC