STAFF RECOMMENDED

9
อาเซียนส่งเสริมการข้ามชายแดน

การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายชายแดนในภูมิภาคอาเซียน เพื่อการพัฒนาการค้าแบบไร้พรหมแดน...

9
อาเซียนและฮ่องกงตกลงด้านการค้าเสรี

เลขาธิการอาเซียนเยือนฮ่องกงตามคำเชิญของพิเศษของรัฐบาล...

9
กระทรวงแรงงานเปิดศูนย์บริการวีซ่า

นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานได้จัดตั้งศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน One Stop Service ณ อาคารจัตุรัสจามจุรีสแควร์ ชั้น 18 ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ...

9
ก.ไอซีที หนุนสินค้า Green ICT แข่งอาเซียน

นางสาวรัจนา เนตรแสงทิพย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ในฐานะรองประธานคณะกรรมการร่วมเพื่อขับเคลื่อนโครงการตามนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) เปิดเผยว่า...

9
ก.แรงงาน ร่วม ILO ทำหลักสูตรพัฒนาทุนมนุษย์หนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานลุ่มน้ำโขง

นายอารักษ์ พรหมณี รองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ประเทศไทยและองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) เป็นองค์กรที่มีความร่วมมือด้านแรงงานกับแต่ละประเทศอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม...

9
กสอ. ดึงญี่ปุ่นลงทุนในไทยกระฉูด เตรียมขยายความร่วมมือเมืองชิบะ

นายอาทิตย์ วุฒิคะโร อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เปิดเผยถึงความร่วมมือระหว่าง กสอ. กับหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่นของญี่ปุ่น ว่า กสอ. เตรียมลงนามกับจังหวัดชิบะ ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 4 กันยายน 2558 นี้...

9
2015 ประชาคมอาเซียน: if we hold on together

กองแผนนโยบาย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้จัดทำการศึกษาวิจัย โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การตลาดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2558-2559 สาระสำคัญจากการวิจัย ภาพรวมการท่องเที่ยวอาเซียนในปี 2014...

9
อาเซียนและการพัฒนาวิสัยทัศน์ด้านอาหารการเกษตรและป่าไม้

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ไม่ได้เป็นเป้าหมายสุดท้ายของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน...

9
อาเซียนเปิดตัว "หนึ่งหมู่บ้านหนึ่งผลิตภัณฑ์"

แนวคิด OVOP หรือ One Village, One Product เริ่มต้นที่จังหวัดโออิตะ ประเทศญี่ปุ่นในปี 1979 และกลายเป็นหนึ่งในโปรแกรมทางเศรษฐกิจที่ประสบความสำเร็จในระดับภูมิภาค...

9
การฝึกอบรมด้านเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมอาเซียน

เจ้าหน้าที่จากประเทศกัมพูชา, ลาว, พม่าและเวียดนาม (CLMV) ได้สิ้นสุดแผนการดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจและวัฒนธรรมระยะสั้นที่ร่วมกับสำนักเลขาธิการอาเซียนและชุมชนสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC) แปดเจ้าหน้าที่จากกลุ่มประเทศ CLMV...

9
งานประชุมประชาคมอาเซียน (ASEAN Peoples Forum)

งานประชุมประชาคมอาเซียน (ASEAN Peoples 'Forum) หรือ ACSC / APF จัดขึ้นในย่างกุ้ง ประเทศพม่า ในรูปแบบ "ความก้าวหน้าของประชาชนที่มีต่อความสงบสุขอย่างยั่งยืนและการพัฒนาความยุติธรรมและประชาธิปไตย"...

9
อาเซียนในฐานะผู้ประกอบการเครื่องนุ่งห่มและรองเท้าโลก

ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทข้ามชาติในนครโฮจิมินห์ได้พบกับผู้ประกอบการจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)ในประเทศกัมพูชา, ลาว, พม่าและเวียดนาม...

9
อาเซียนพยายามสร้างจิตสำนึกสาธารณะเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค

ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ร่วมพูดคุยถึงแนวทางการสร้างจิตสำนึกในการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งจัดขึ้นที่สำนักเลขาธิการอาเซียน...

9
อาเซียนและจีนเพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นที่จะสร้างความร่วมมือที่ใกล้ชิด

การประชุมครั้งที่ 16 ระหว่างคณะกรรมการร่วมความร่วมมืออาเซียนและจีน (JCC)ที่จัดขึ้นในกรุงจาการ์ตา...

9
อาเซียนเปิดศูนย์ INTERPOL ในสิงคโปร์

ความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคเพื่อรับมือกับอาชญากรรมและการต่อสู้ทำให้เกิดการส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ INTERPOL ในสิงคโปร์ เลขาธิการอาเซียนกล่าวว่าศูนย์...

9
“แข่งขันท่องเที่ยววิถีไทย วิถีอาเซียน”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทยร่วมกับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน โดยการคัดเลือกนักท่องเที่ยว นักเขียน นักถ่ายภาพ Blogger หรือผู้ที่สนใจจากประเทศในอาเซียน...

9
กระทรวงอุตฯเชื่อมต่อ National Single Window ทันสิ้นปีนี้เพื่อรองรับ AEC

นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า หลังจากที่ได้มีการประชุมของคณะอนุกรรมการประชาคมอาเซียนของกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ผ่านมา โดยมีผลจากการประชุมหลายเรื่องที่น่าสนใจ...

9
เวียดนามจะมีตึกสูงสุดในอาเซียนและสูงเป็นอันดับ 9 ของโลก

บริษัทแอตคินส์ หรือ WS Atkins Plc ซึ่งเป็นบริษัทสถาปัตยกรรมสัญชาติอังกฤษและเป็นผู้ออกแบบตึกระฟ้าหลังใหม่ในนครโฮจิมินห์ ประกาศว่า อีก 2 ปีข้างหน้าอาคารวินคอม แลนด์มาร์ก 81...

9
อาเซียนส่งเสริมการลงทุนในภูมิภาค

การสัมมนาอาเซียนที่ครอบคลุมความตกลงการลงทุน (ACIA) ในกรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย มีผู้เข้าร่วมการประชุมมากกว่า 100 คนจากภาครัฐ, ภาคเอกชน, หอการค้าและประชาชนทั่วไป...

9
อาเซียนจัดสัมมนาเกี่ยวกับการค้าสินค้าและบริการ

ในความเป็นสังคมโลกาภิวัตน์ทำให้ประเทศในกลุ่มเอเชียสามารถที่จะเชื่อมต่อกันมากขึ้นผ่านการทำธุรกรรมทางเศรษฐกิจข้ามพรมแดน ทั้งในด้านการทำธุรกรรมการค้าสินค้าและบริการที่มีความซับซ้อน...