Related Articles

ไทยลงนาม MRA วิชาชีพท่องเที่ยว เพื่อเสรีเคลื่อนย้ายแรงงานท่องเที่ยวใน AEC

by Editor Aectourismthai

 

 


ไทยลงนาม MRA วิชาชีพท่องเที่ยว เพื่อเสรีเคลื่อนย้ายแรงงานท่องเที่ยวใน AEC

event


นายชุมพล ศิลปอาชา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียน (MRA on Tourism  Professionals) เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2012 ที่ผ่านมา โดยไทยเป็นประเทศสุดท้ายที่ลงนามหลังจากประเทศอื่นๆ ในอาเซียนลงนามไปเมื่อมกราคม 2009

 

 

analysis

 

การลงนามข้อตกลงของไทยล่าช้าเพราะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้ เนื่องจากกระบวนการลงนามข้อตกลงต่างๆ ของประเทศไทยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองตั้งแต่ปี 2009 เป็นต้นมาจึงส่งผลให้ไทยเข้าร่วมลงนาม MRA ฉบับนี้ล่าช้า  อย่างไรก็ตาม ข้อตกลงดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากทางรัฐสภาตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2011  

เป็นโอกาสเคลื่อนย้ายแรงงานสำหรับ 32 ตำแหน่งงานใน 2 สาขาวิชาชีพคือ สาขาที่พัก และสาขาการเดินทาง โดยเฉพาะการย้ายไปแหล่งที่ผลตอบแทนสูงขึ้น เนื่องจาก MRA จะช่วยลดขั้นตอนการตรวจสอบและรับรองวุฒิการศึกษาหรือความรู้ทางวิชาชีพนั้นๆ และประโยชน์สำคัญที่ด้านหนึ่งก็คือ MRA จะช่วยให้การศึกษา/ฝึกอบรมบุคลากรวิชาชีพในประเทศสมาชิกอาเซียนสอดคล้องกันรวมถึงมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับกันในกลุ่มประเทศสมาชิกได้ ซึ่งโดยรวมแล้วคาดว่าจะทำให้มาตรฐานสูงขึ้นนั่นเอง ทั้งนี้ ผู้ผ่านการรับรองคุณสมบัติและได้รับใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพดังกล่าวมีสิทธิในการเดินทางไปทำงานในประเทศสมาชิกอาเซียนได้ แต่ยังต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของประเทศที่เข้าไปทำงาน

การลงนามของไทยทำให้ MRA สาขาท่องเที่ยวนี้มีการลงนามครบทุกประเทศ และส่งผลให้แต่ละประเทศต้องดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายใน 180 วัน การเตรียมการรองรับด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (Foreign Tourism Professional) จำเป็นต้องมีการกำหนดคุณสมบัติในแต่ละตำแหน่งงานให้มีมาตรฐานเดียวกัน และต้องมีหน่วยงานในระดับชาติที่รับผิดชอบดำเนินงานตาม MRA เพื่อดูแล กำกับ ประเมิน รับรองและลงทะเบียน ตลอดจนมีหน่วยกำกับระดับภูมิภาค ดังนั้นในข้อตกลง MRA ของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียนจึงกำหนดโครงสร้างภายในของประเทศสมาชิกที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการรับรองสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพท่องเที่ยวได้จัดตั้งและปฏิบัติงานได้ ทั้งนี้ตามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN MRA) กำหนดให้มีคณะกรรมการ 3 ชุด คือ

        1. คณะกรรมการวิชาชีพการท่องเที่ยวแห่งชาติ (National Tourism Professional Board : NTPB)
        2. คณะกรรมการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพการท่องเที่ยวแห่งชาติ (Tourism Professional Certification Board :TPCB)
        3. คณะกรรมการติดตามตรวจสอบวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Tourism Professional Monitoring

            Committee : ATPMC

ทั้งนี้ ไทยได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ 2 ชุดแรกเรียบร้อยแล้ว ในขณะที่คณะกรรมการชุดที่ 3 เป็นคณะกรรมการในระดับอาเซียนที่ทุกประเทศจะต้องร่วมจัดตั้ง   

 

 

implication


มีความเสี่ยงที่แรงงานในสาขาท่องเที่ยวจะเลือกไปทำงานในประเทศอาเซียนมากขึ้น โดยเฉพาะสิงคโปร์ที่ค่าตอนแทนสูงกว่า ทั้งนี้โดยเฉลี่ยแล้วรายได้ของผู้ประกอบวิชาชีพในสิงคโปร์จะสูงกว่าไทยราว 3-4 เท่า และยังเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับภาคการท่องเที่ยวมาก จะเห็นได้จากการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวขึ้นมาใหม่จำนวนมากซึ่งสะท้อนแนวโน้มความต้องการแรงงานในภาคการท่องเที่ยวอีกมาก ประกอบกับคุณภาพแรงงานด้านการท่องเที่ยวของไทยที่มีจุดเด่นในเรื่อง service mind จึงมีความเป็นไปได้สูงที่แรงงานไทยจะมีโอกาสไปทำงานที่สิงคโปร์มากขึ้น แม้จะยังมีปัญหาด้านภาษาอังกฤษค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับแรงงานฟิลิปปินส์ แต่ MRA จะมีส่วนช่วยพัฒนามาตรฐานให้ดีขึ้นในอนาคต เป็นโอกาสธุรกิจพัฒนาฝีมือแรงงานในไทยโดยเฉพาะโรงเรียนสอนภาษา เนื่องจากจุดอ่อนของกำลังแรงงานในสาขาที่พักจากการสำรวจคือเรื่องของทักษะในการสื่อสาร และ MRA จะเป็นเสมือนปัจจัยสำคัญให้มีการแข่งขันสูงขึ้นในตลาดแรงงาน กล่าวคือแรงงานในประเทศเองจะต้องแข่งขันกับแรงงานในต่างประเทศที่จะสามารถเข้ามาทำงานในประเทศไทยหรือแม้แต่ประเทศอื่นๆ ในอาเซียนได้ง่ายขึ้นอีกอีกด้วย

 

 

32 สาขาวิชาชีพท่องเที่ยวที่ MRA on Tourism Professionals ครอบคลุม

 

            สาขา                                 แผนก                             ตำแหน่งงาน
1. สาขาที่พัก (hotel services)

1.1 แผนกต้อนรับ (Front Office)

1.2  แผนกแม่บ้าน (House Keeping)

1.3 แผนกอาหาร (Food Production)

1.4 แผนกอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Service)

1.1.1  ผู้จัดการฝ่ายต้อนรับ (Front Office Manager)
1.1.2  ผู้ควบคุมดูแลฝ่ายต้อนรับ (Front Office Supervisor)
1.1.3  พนักงานต้อนรับ (Receptionist)
1.1.4  พนักงานรับโทรศัพท์ (Telephone Operator)
1.1.5  พนักงานยกกระเป๋า (Bell Boy)

1.2.1  ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน (Executive Housekeeper)
1.2.2  ผู้จัดการฝ่ายซักรีด (Laundry Manager)
1.2.3  ผู้ควบคุมดูแลห้องพัก (Floor Supervisor)
1.2.4  พนักงานซักรีด (Laundry Attendant)
1.2.5  พนักงานดูแลห้องพัก (Room Attendant)
1.2.6  พนักงานทำความสะอาด (Public Area Cleaner)

1.3.1  หัวหน้าพ่อครัว (Executive Chef)
1.3.2  พ่อครัวแต่ละงาน (Demi Chef)
1.3.3  ผู้ช่วยพ่อครัวฝ่ายอาหาร (Commis Chef)
1.3.4  พ่อครัวงานขนมหวาน (Chef de Partie)
1.3.5  ผู้ช่วยพ่อครัวขนมหวาน (Commis Pastry)
1.3.6  งานขนมปัง (Baker)
1.3.7  งานเนื้อ (Butcher)

1.4.1  ผู้อำนวยการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม (F&B Director)
1.4.2  ผู้จัดการ Outlet อาหารและเครื่องดื่ม (F&B Outlet Manager)
1.4.3  หัวหน้าพนักงานบริกร (Head Waiter)
1.4.4  พนักงานผสมเครื่องดื่ม (Bartender)
1.4.5  พนักงานบริกร (Waiter)
2. สาขาการเดินทาง (Travel Services) 2.1 ตัวแทนท่องเที่ยว (Travel Agencies)
2.2  บริษัททัวร์ (Tour operation)

2.1.1 ผู้จัดการทั่วไป (General Manager)
2.1.2 ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (Assistant General Manager)
2.1.3 หัวหน้าผู้แนะนำการเดินทาง (Senior Travel Consultant)
2.1.4 ผู้แนะนำการเดินทาง (Travel Consultant)

2.2.1  ผู้จัดการธุรกิจ (Product Manager)
2.2.2  ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด (Sales and Marketing Manager)
2.2.3  ผู้จัดการฝ่ายบัญชี (Credit Manager)
2.2.4  ผู้จัดการฝ่ายตั๋ว (Ticketing Manager)
2.2.5  ผู้จัดการฝ่ายท่องเที่ยว (Tour Manager)

      


โดย คุณวิธาน เจริญผล

Editor Aectourismthai

รวบรวมข่าวสาร AEC