About AEC

เสริมความรู้คนกาญจน์ก้าวสู่อาเซียนรับเปิด “ทวาย”

by Editor Aectourismthai

เสริมความรู้คนกาญจน์ก้าว

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีจัดทำโครงการส่งเสริมความรู้ด้านภาษาต่างประเทศให้ประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเตรียมการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและเปิดประตูการค้าและท่องเที่ยวสู่เมืองทวาย

กาญจนบุรี/ นายวิจารณ์ กุลชนะรัตน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า เพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพประชาชนในจังหวัดกาญจนบุรี ให้มีความพร้อมรองรับการเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับประชาชนในประเทศเพื่อนบ้าน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีได้จัดทำโครงการส่งเสริมความรู้ให้กับประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและเปิดประตูการค้าและท่องเที่ยวสู่ทวาย

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี มีทักษะความรู้ภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ ในประเทศอาเซียน โดยเฉพาะภาษาพม่า ซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกับจังหวัดกาญจนบุรี ที่จะต้องใช้สื่อสารกัน และมีความเข้าใจกัน ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างศักยภาพ ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ให้มีขีดความสามารถแข่งขันในตลาดอาเซียนได้ และยังส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจในเรื่องประชาคมอาเซียน เพื่อเตรียมพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวต่ออีกว่า การส่งเสริมความรู้ด้านภาษาให้กับประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรี ได้ใช้แนวทางจัดการเรียนการสอนเป็น 3 รูปแบบ ดังนี้ การเรียนรู้แบบออนไลน์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยใช้รูปแบบการเรียนการออกเสียงภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษาในห้องเรียน โดยได้จัดทำหลักสูตร จัดสถานที่เรียน จัดตารางการเรียนการสอนเป็นรายสัปดาห์ ดำเนินการสอนอย่างมีคุณภาพ จัดหาครูซึ่งเป็นวิทยากรที่มีคุณสมบัติตามหลักวิชาชีพเพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีเข้ามาศึกษา เรียนรู้ด้านภาษา ที่ต้องใช้หลังจากเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเปิดประตูสู่ทวายแล้ว ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลีใต้ และภาษาพม่า ซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้กับจังหวัดกาญจนบุรี

นายวิจารณ์ ได้กล่าวเพิ่มเติมต่ออีกว่า นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะฝีมือแรงงาน ให้แก่แรงงานในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี โดยร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือและแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีด้วย สำหรับรูปแบบการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนนั้น ใช้ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ เช่น จัดทำตู้นำเสนอข้อมูลแบบสัมผัสไปติดตั้งยังสถานที่ต่างๆ ได้แก่ สถานีขนส่ง โรงแรม แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เป็นต้น ครอบคลุมพื้นที่ทั่วจังหวัดกาญจนบุรี ไม่น้อยกว่า 30 แห่ง

รวมทั้งได้ทำการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับจังหวัดกาญจนบุรี ประชาคมอาเซียน ท่าเรือน้ำลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวาย ในรูปแบบต่างๆ อีก เช่น แผ่นป้าย แผ่นพับ สื่อสถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น และหนังสือพิมพ์ส่วนกลางและท้องถิ่น การดำเนินโครงการนี้ ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กรมพัฒนาฝีมือและแรงงาน รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดกาญจนบุรี ที่ให้การสนับสนุน


ที่มา banmuang.co.th

Editor Aectourismthai

รวบรวมข่าวสาร AEC