About AEC

จ.สงขลาเตรียมพร้อมรับมือ ผลกระทบเข้าสู่ประชาคมฯ

by Editor Aectourismthai

จ.สงขลาเตรียมพร้อมรับมือ

สงขลาระดมทุกภาคส่วนราชการ เตรียมความพร้อมรับโอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

สงขลา/ นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า ได้ให้ความสำคัญกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 มีจุดมุ่งหมายที่จะนำประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนที่สมบรูณ์ โดยสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การเมืองและความมั่นคง มีคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติเป็นกลไกระดับประเทศในการประสานการดำเนินงาน และติดตามความคืบหน้าในภาพรวม มีหน้าที่ในการผลักดันและสนับสนุนหน่วยงานราชการในการดำเนินการเพื่อเตรียม ความพร้อมในทุกๆ ด้าน เพื่อก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียนตามแผนงานแห่งชาติ

นายกฤษฎา กล่าวอีกว่า จ.สงขลา เมืองหลวงของภาคใต้ตอนล่าง เป็นเมืองหลวงเศรษฐกิจ เป็นเมืองหน้าด่านที่ติดกับประเทศมาเลเซีย ด้านรัฐเคดาห์ และรัฐปะลิส มีด่านสะเดาเป็นแหล่งการค้าชายแดนที่มีมูลค่าสูงสุดในประเทศประมาณ 5 แสนล้านบาทต่อปี เป็นเมืองแห่งศูนย์กลางการคมนาคม การศึกษา เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว มีสถานกงสุลใหญ่ของประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และสาธารณรัฐประชาชนจีน การเกิดขึ้นของประชาคมอาเซียนจึงเป็นเสมือนประตูสู่อาเซียน จะเป็นจังหวัดที่ได้รับประโยชน์ และอาจได้รับผลกระทบในด้านลบเช่นเดียวกัน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเตรียมความพร้อม เพื่อให้สามารถรับโอกาสดี

“มีคณะทำงานศูนย์ประสานงานประชาคมอาเซียน จ.สงขลา ทำหน้าที่ประสานการดำเนินงาน ติดตามความคืบหน้าในภาพรวม และผลักดัน สนับสนุนหน่วยงานราชการต่างๆ ในการดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการ” นายกฤษฎา กล่าว

 

ที่มา banmuang.co.th

Editor Aectourismthai

รวบรวมข่าวสาร AEC