Related Articles

ลพบุรีจัดมหกรรมอาหารปลอดภัย-ผักปลอดสารพิษ

by Editor Aectourismthai

ลพบุรีจัดมหกรรมอาหารปลอด

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีแถลงข่าวเตรียมจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยเพื่อยกระดับสินค้าเกษตรของจังหวัดเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ลพบุรี/ นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เปิดเผยว่าปัจจุบัน โลกกำลังให้ความสนใจเรื่องอาหารปลอดภัย(food safety) มากขึ้น เนื่องด้วยปัจจัยของสภาพแวดล้อมที่ประชากรและความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีที่ทำให้คนหันมาใส่ใจเรื่องคุณภาพชีวิตของตนเองมากขึ้น ที่สำคัญประเทศไทยกำลังมีนโยบายนำอาหารเข้าสู่ครัวโลก ด้วยศักยภาพของการเป็นแหล่งส่งออกของสินค้าและอาหารรายใหญ่ นโยบาย จึงมุ่งเน้นความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารอย่างจริงจังมากขึ้น

ซึ่งจังหวัดลพบุรี ก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยและแปรรูปอาหารรายใหญ่ที่สุดของภาคกลางตอนบน มีสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยที่ผ่านการรับรองมาตรฐานด้านพืช ประมง และปศุสัตว์ มีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรขนาดใหญ่ จำนวนมากที่ได้รับรองมาตรฐาน การขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดตามนโยบายอาหารปลอดภัยสู่ครัวโลก โดยมุ่งเน้นที่จะเป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยให้ได้มาตรฐานเพื่อสร้าง ความมั่นคงด้านอาหาร เป็นสินค้าหลักเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ประชาชมอาเซียน และพัฒนาสินค้าปลอดภัยส่งตลาดอาเซียนให้มากขึ้น ทั้งข้าวไรเบอรี ผักปลอดสารพิษ และอาหารประเภทเนื้อสัตว์ เช่นไก่แช่แข็ง

ผู้ว่าราชจังหวัดลพบุรี กล่าวเพิ่มอีกด้วยว่า วัตถุประสงค์หลักของการจัดงานในครั้งนี้คือเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยของจังหวัดลพบุรี ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ สร้างโอกาสและความร่วมมือระหว่างภาครัฐเกษตรกร ผู้ประกอบการ ในด้านการผลิตอาหารปลอดภัยของจังหวัดลพบุรี และสร้างความตระหนักความมั่นใจแก่ผู้บริโภคในการบริโภคสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยจากแหล่งผลิตและแหล่งจำหน่ายในพื้นที่จังหัดลพบุรี ซึ่งงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 เมษายนถึง 4 พฤษภาคม 2557 นี้ โดยประชาชนที่มาเที่ยวในงานนี้นอกจากได้บริโภคอาหารปลอดภัยแล้ว ยังจะได้ซื้อสินค้าราคาประหยัดจากโรงงานอุตสหกรรม สินค้าประหยัดจากธงฟ้าของกระทรวงพาณิชย์ และอื่นๆ เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพของประชาชน และสิ้นค้าด้านเกษตรก็จะได้มีการวางแผนและคัดเลือกชนิดสินค้าเพื่อแข่งขันรองรับการเปิดการค้าเสรี AEC ต่อไปอีกด้วย


ที่มา banmuang.co.th

Editor Aectourismthai

รวบรวมข่าวสาร AEC