About AEC

กทม.ควักเงิน 28 ล้าน ทำพจนานุกรม10 ภาษาอาเซียน

by Editor Aectourismthai

กทม.ควักเงิน 28 ล้าน ทำพ

       สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร(กทม.)ได้เตรียมดำเนินการเพิ่มทักษะความรู้ของนักเรียนในโรงเรียนกทม.สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายปีที่4-6จำนวน427โรงเรียนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี2558นี้ ด้วยการจัดหาสื่อพจนานุกรมภาพ10ภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียนได้แก่บรูไน กัมพูชาอินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่าฟิลิปปินส์สิงคโปร์ เวียดนาม และภาษาไทย เพื่อให้นักเรียนสามารถทราบความหมายของสิ่งต่างๆที่เป็นภาษาไทยเปรียบเทียบกับภาษาอื่นๆของประเทศสมาชิก

โดยให้นักเรียนทุกคนมีพจนานุกรมที่พกพาง่ายสะดวกต่อการใช้งาน เพื่อพัฒนาประชาคมอาเซียนสู่ความรุ่งเรืองทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและภูมิภาค การศึกษาด้านภาษาจึงเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้นักเรียนสามารถเข้าใจภาษาของแต่ละประเทศ ส่วนหนึ่งคือการศึกษาคำศัพท์พื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังสามารถเรียนรู้สังคมวัฒนธรรมที่แตกต่างของประเทศเพื่อนบ้านและยังสามารถเป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับการเรียนภาษาต่อไปในอนาคต

โดยหนังสือพจนานุกรม ดังกล่าวใช้งบจัดซื้อ 28ล้านบาท จำนวน109,272เล่ม โดยเนื้อหาจะเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับตนเองครอบครัวโรงเรียน อาหารเครื่องดื่ม และสิ่งแวดล้อมประมาณ 600คำ ที่จะทำให้นักเรียนสามารถจดจำคำศัพท์ได้ง่ายขึ้นทำให้เด็กเปลี่ยนทัศนคติต่อการเรียนภาษาไปพร้อมๆกัน ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ด้านภาษาและมีทัศนคติที่ดีท่ามกลางความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติศาสนาภาษาและวัฒนธรรมคาดว่าน่าจะมีการประกวดราคาเพื่อจัดซื้อและนำมาใช้ได้ในภาคการศึกษาที่2ของปีการศึกษา2557เพื่อให้ทันการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี2558นี้


ที่มา เดลินิวส์

Editor Aectourismthai

รวบรวมข่าวสาร AEC