About AEC

การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีของอาเซียนสำหรับผักและผลไม้สด

by Editor Aectourismthai

การปฏิบัติทางการเกษตรที่

         ภายใต้แผนงานการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียนนั้น ความปลอดภัยของอาหารถือเป็นประเด็นสำคัญลำดับต้น โดยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อาเซียนได้ดำเนินการเพื่อเสริมสร้างระบบและกระบวนการในการควบคุมคุณภาพของอาหาร เพื่อส่งเสริมการเคลื่อนย้ายอาหารที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีความเสรีมากขึ้น การที่สินค้าอาหารและเกษตรของอาเซียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลนั้น จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอาเซียนในตลาดโลก อาเซียนจึงเน้นความสำคัญเรื่องการปรับประสานคุณภาพและมาตรฐาน การรับรองความปลอดภัยของอาหาร รวมถึงการจัดทำระบบการรับรองสินค้าอาหารและเกษตรให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
       
       ด้วยเหตุนี้ในปี 2549 อาเซียนจึงได้ให้การรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีของอาเซียนส าหรับผักและผลไม้สด หรือ ASEAN GAP เพื่อใช้เป็นมาตรฐานสำหรับการผลิต การเก็บเกี่ยว และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้ในอาเซียน การปฏิบัติตามที่ระบุไว้ใน ASEAN GAP มีเป้าหมายเพื่อให้มั่นใจว่าผักและผลไม้ที่ผลิตได้ในอาเซียนมีความปลอดภัยในการรับประทานและมีคุณภาพที่เหมาะสม นอกจากนี้ ASEAN GAP ยังทำให้มั่นใจได้ว่าอาหารถูกผลิตและจัดการในลักษณะที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสุขภาพ ความปลอดภัย และสวัสดิการของคนงานในสาขาเกษตรและอาหาร
        นับจนถึงปัจจุบัน อาเซียนได้กำหนดมาตรฐานค่าสารพิษตกค้างสูงสุด สำหรับสารกำจัดศัตรูพืช 61 ชนิด จำนวน 775 มาตรฐาน รวมทั้งได้ให้การรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรของอาเซียน สำหรับ มะม่วง สับปะรด ทุเรียน มะละกอ ส้มโอ และเงาะ นอกจากนี้ อาเซียนได้ให้การรับรองมาตรฐานอาเซียนส าหรับวัคซีนสัตว์ 49 มาตรฐาน เกณฑ์ในการรับรองการทำปศุสัตว์ 13 เกณฑ์ และเกณฑ์ในการรับรองสินค้าปศุสัตว์ 3 เกณฑ์ เพื่อให้เป็นมาตรฐานที่ปรับประสานแล้วของอาเซียน
        ส่วนความคืบหน้าอื่นๆ ในสาขาเกษตรและประมง คือ อาเซียนอยู่ระหว่างการเสริมสร้างเครือข่ายการทดสอบอาหารที่ผลิตจากพืชที่ดัดแปลงพันธุกรรม การพัฒนาแนวทางการปฏิบัติในการบริหารจัดการที่ดีสำหรับกุ้ง การพัฒนาข้อควรปฏิบัติสำหรับการประมงที่มีความรับผิดชอบ และการดำเนินงานตามระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) ในการผลิตอาหารทะเลและผลิตภัณฑ์ประมง
        ทั้งนี้ อาเซียนได้มีการจัดตั้งเครือข่ายกลางด้านความปลอด ภัยอาหารของอาเซียน (ASEAN Food Safety Network) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐของประเทศสมาชิกอาเซียนมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านความปลอดภัยของอาหารอีกด้วย
 ที่มา ฐกร (ฐานเศรษฐกิจ)

Editor Aectourismthai

รวบรวมข่าวสาร AEC