About AEC

วิสัยทัศน์อาเซียน หลังรวม AEC แล้ว

by Editor Aectourismthai

วิสัยทัศน์อาเซียน หลังรว

         ในรายงาน ASEAN Rising : Moving ASEAN and AEC For ward Beyond 2015 ซึ่งสถาบันวิจัยเศรษฐกิจอาเซียนและเอเชียตะวันออกได้ทำการวิจัยและสรุป ซึ่งวาดฝันไว้ว่าจะให้เกิด "ASEAN Miracle" ขึ้น และได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่า จะต้องมีการเติบโตอย่างเสมอภาคและเติบโตในระดับที่สูงอย่างยั่งยืน หลังปี 2558 โดยมีการขับเคลื่อนจากกลไกของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
        รายงานระบุว่าวิสัยทัศน์หลังปี 2015 หรือปี 2558 คือ สมาชิกอาเซียนจะเป็นชาติที่มีรายได้ปานกลางหรือรายได้สูง โดยมีการตั้งเป้าที่จะขจัดความยากจน มีอัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจต่อประชากรเฉลี่ย 5.2-7.3% และคนมีรายได้ระดับปานกลางมากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรอาเซียนในปี 2030 อาเซียนจะเป็นประชาคมทางเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีพลวัต และสามารถดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศได้ และมีนโยบายที่สนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอย่างชัดเจน อีกทั้งมีกลไกเอื้อต่อการทำธุรกิจและมีระบบโลจิสติกส์ที่ดี และยังต้องมีกลไกการรองรับเหตุการณ์ไม่พึง
ปรารถนาอื่นๆ เช่น ความมั่นคงของอาหารให้มีพอเพียงความมั่นคงทางพลังงาน การลดความต้องการใช้พลังงาน กลไกบรรเทาเหตุการณ์จากภัยพิบัติ และระบบการติดตามของแผนงานจนถึงปี 2030 ในการบรรลุถึง "ASEAN Miracle" นั้นจะมี 4 เสาหลัก และ 1 พื้นฐานรองรับ คือ
        (1) การบูรณาการของอาเซียนและการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันในตลาดอาเซียน (Integrated and Highly Contestable ASEAN) ที่รวมถึงการลดมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี การอำนวยความสะดวกทางการค้า นโยบายสนับสนุนการแข่งขัน การยอมรับมาตรฐานร่วมการคมนาคมและความเชื่อมโยงระหว่างประเทศ และการเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีทักษะ ในข้อ (1) นี้จะพบได้ว่าประเด็นสำคัญจะคล้ายคลึงกับ AEC 2015 เพียงแต่จะมีความเข้มข้นและลึกมากขึ้น
        (2) อาเซียนจะมีการแข่งขันและมีพลวัต (Competitive and Dynamic ASEAN) ซึ่งหมายถึง อาเซียนจะเป็นภูมิภาคสำคัญที่เป็นเครือข่ายการผลิตหรือคลัสเตอร์ของโลก และมีการลงทุนเพิ่มขึ้นในเทคโนโลยี การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และนวัตกรรมใหม่
        (3) ครอบคลุมรอบด้านและรองรับความผันผวน (Inclusive and Resilient ASEAN) โดยที่มีการลงทุนในสาธารณูปโภคพื้นฐานเพื่อลดช่องว่างการพัฒนา มีนโยบายที่ชัดเจนในการสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก มีนโยบายรองรับความมั่นคงของอาหาร มีนโยบายรองรับความมั่นคงของพลังงาน และการคำนึงถึงผลของการใช้พลังงานและสิ่งแวดล้อม การมีกลไกรองรับภัยพิบัติต่างๆ
        (4) การเป็นส่วนหนึ่งของเวทีโลก (Global ASEAN) หมายถึง การบูรณาการกับเอเชียตะวันออก การมีส่วนผลักดันให้ RCEP ประสบความสำเร็จ การมีจุดยืนร่วมกัน การมีกลไกทางสถาบันที่เข้มแข็ง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในเวทีโลก และการมีพื้นฐานรองรับทางด้านกฎระเบียบร่วมกันเพื่อสนับสนุนการเติบโตของภาคธุรกิจผมยอมรับในวิสัยทัศน์นี้ที่ว่า "จะต้องมีการเติบโตอย่างเสมอภาคและเติบโตในระดับที่สูงอย่างยั่งยืนหลังปี 2558" ซึ่งเชื่อว่าทุกประเทศในอาเซียนก็มุ่งมั่นที่จะก้าวสู่
จุดหมายปลายทางเดียวกัน การเติบโตอย่างเสมอภาคกัน อย่างน้อยในประเทศไทยก็พยายามด าเนินการให้มีความเสมอภาคกันมาตั้งแต่ปี 2529 สมัยพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรีแล้ว และก่อนหน้านั้นประมาณ 9 ปี องค์การสหประชาชาติโดยเลขาธิการสหประชาชาติก็ได้ประกาศให้ทุกประเทศทั่วโลกก้าวเดินสู่จุดหมายปลายทางเดียวกัน แล้วเราก็เห็นความเสมอภาคมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ รวมทั้งการกระจายความเจริญสู่ชนบทเพื่อเพิ่มความทัดเทียมกัน เพียงแต่ว่า 10 ปี ให้หลังมานี้สำหรับ
ประเทศไทยแล้ว เกิดความเหลื่อมล้ำด้วยฝีมือของนักการเมืองบางพรรคบางกลุ่ม ที่ชิงความเป็นใหญ่อยู่เพียงกลุ่มเดียว จึงเกิดความเหลื่อมล้ำมากขึ้น ระหว่างผู้สนับสนุนพรรคการเมืองนั้นกับผู้ไม่สนับสนุนพรรคการเมืองนั้น แต่ข้างหน้านี้ เราจะเข้าสู่เส้นทางเดิม เพื่อ "สร้างชาติใหม่ ให้ก้าวไปพร้อมๆ กันกับสมาชิกอาเซียนอื่นๆ ให้ได้" อย่างน้อยก็หวังอย่างนี้


ที่มา โอฬาร สุขเกษม (ฐานเศรษฐกิจ)

Editor Aectourismthai

รวบรวมข่าวสาร AEC