About AEC

กรมการขนส่งฯ เร่งพัฒนาศักยภาพ

by Editor Aectourismthai

กรมการขนส่งฯ เร่งพัฒนาศั

กรมการขนส่งฯ เร่งพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางถนนรับ AEC

       นายวัฒนา ภัทรชนม์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกได้พัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก เพื่อให้ระบบการขนส่งสาธารณะมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ล่าสุด ได้จัดสัมมนาพัฒนาแนวร่วมขนส่งอาเซียน อนาคตเส้นทางขนส่งไทย รองรับการเปิดเสรีการค้าของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 สำรวจเส้นทางการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 3 เส้นทาง ได้แก่ ตราด-สีหนุวิลล์ พนมเปญ-โฮจิมินห์ เส้นทางเนปีดอว์-ย่างกุ้ง-ตาก และเส้นทางสงขลา-มาเลเซีย-สิงคโปร์ ให้ผู้ประกอบการขนส่งไทยทราบสภาพเส้นทาง พิธีการด้านการข้ามแดน ผ่านแดน รวมถึงกฎระเบียบและข้อปฏิบัติด้านการขนส่งสินค้าทางถนน ประเทศกลุ่มภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งส่งเสริมและสร้างเครือข่ายพันธมิตรของหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และผู้ประกอบการขนส่งในประเทศ และกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด้วยการจัดประชุมหารือและสัมมนาระหว่างผู้ประกอบการขนส่งสินค้า เพื่อให้ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูล กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ การควบคุมและการกำกับดูแลด้านการขนส่งสินค้าทางถนน


ที่มา manager.co.th

Editor Aectourismthai

รวบรวมข่าวสาร AEC