About AEC

อุตสาหกรรม จัดโครงการสานสัมพันธ์ สปป.ลาว

by Editor Aectourismthai

อุตสาหกรรม จัดโครงการสาน

     อุตรดิตถ์ จัดโครงการสานสัมพันธ์กับแขวงไซยะบูลี และ แขวงหลวงพระบาง(สปป.ลาว) เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 “3 คืน รวม 4 วัน” ปลายเดือนเมษายน นี้

อุตรดิตถ์/ นายสมชัย กมลเทพเทวินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า จังหวัดอุตรดิตถ์ มีชายแดนติดต่อกับ สปป.ลาว 2 อำเภอ คือ อำเภอบ้านโคก และอำเภอนาปาด ติดต่อกับแขวงไชยะบูรี 4 เมือง คือ เมืองทุ่งมีไซ เมืองปากลาย เมืองบ่อแตน และเมืองแก่นท้าว มีชายแดนยาว 145 กม. พลเมืองทั้ง 2 ประเทศ ไปมาค้าขายผ่านช่องทางประเพณีได้หลายช่องทาง แต่ช่องทางที่สำคัญ มี 4 ช่องทาง ด่าน คือ อ.บ้านโคก มีด่านมหาราช ต.บ่อเบี้ย, ด่านภูดู่ ต.ม่วงเจ็ดต้น, ด่านห้วยต่าง ต.บ้านโคก และ ด่านห้วยพร้าว ต.ห้วยมุ่น อ.น้ำปาด การค้าชายแดนจังหวัดอุตรดิตถ์ กับแขวงไชยะบูรี โดยเฉพาะสินค้านำเข้าจาก สปป.ลาว ได้แก่ ข้าวโพด, ถั่วลิสง, มันสำปะหลัง, มะขาม, ซังข้าวโพด, สมุนไพร, เหล้า, บุหรี่, ไวน์, เบียร์, ถ่านไม้, โทรศัพท์มือถือ, เครื่องจักสาน, เศษเหล็ก ของเก่า และ สินค้าอื่นๆ

นายสมชัย กล่าวอีกว่า การค้าชายแดนระหว่างจังหวัดอุตรดิตถ์ กับแขวงไชยะบูรี สปป.ลาว มีมูลค่าการค้ารวม 32,066,227 บาท มูลค่าการส่งออก 31,309,251 บาท มูลค่าการนำเข้า 756,976 บาท และ ไทยได้ดุลการค้า 30,552,275 บาท ในปี 2547-2556 มูลค่าการค้าชายแดน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,868 ล้านบาท เฉลี่ยปีละ 207 ล้านบาท เพื่อเตรียมความพร้อมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างไทย-สปป.ลาว ในการส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวภูมิภาคอาเซียนรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยฝ่ายประสานกิจการชายแดนและต่างประเทศ สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ จึงได้จัดให้มีโครงการสานสัมพันธ์กับแขวงไชยะบูรี และ แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว ประจำปี 2557 ระหว่างปลายเดือนเมษายน นี้ พร้อมเดินทางไปศึกษาดูงานและเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (สปป.ลาว.)

สำหรับการเดินทางครั้งนี้จะใช้รถบัสโดยสารของ สปป.ลาว ขนาด 45 ที่นั่ง หรือ ใช้รถยนต์ตู้บางช่วงระยะทางสั้นๆ ในเมืองหลวงพระบาง มีค่าใช้จ่ายคนละ 8,500 บาท ระยะเวลา 3 คืน 4 วัน กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 50 คน เป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่มีความสนใจ ส่วนของอำเภอให้สอบถามผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ท่านสามารถสอบถามผู้บริหารสถานศึกษา หรือ ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นายปรัชญา เสริฐลือชา หัวหน้าฝ่ายประสานงานกิจการชายแดนและต่างประเทศ สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร./โทรสาร 0-5541-1977 มือถือ 08-6852-7666, 08-7823-7333


ที่มา. banmuang.co.th

Editor Aectourismthai

รวบรวมข่าวสาร AEC