About AEC

แรงงาน จัดตั้ง กองอาเซียน เตรียมพร้อมรับ AEC

by Editor Aectourismthai

แรงงาน จัดตั้ง กองอาเซีย


          กระทรวงแรงงาน จัดตั้ง กองอาเซียน ขึ้นเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ และเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ลุยงานแรก มิ.ย.นี้ ร่างกฎหมายคุ้มครองแรงงานต่างด้าว

          เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557 นายสุเมธ มโหสถ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานได้จัดตั้งกองอาเซียนขึ้น ภายใต้การดูแลของสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยกองอาเซียนจะมีหน้าที่จัดทำยุทธศาสตร์ นโยบาย ข้อเสนอแนะ แนวทางการดำเนินงานด้านแรงงานในกรอบอาเซียน รวมทั้งดำเนินการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ขณะเดียวกันทำหน้าที่ประสานความร่วมมือด้านแรงงาน และความร่วมมือในกรอบพหุภาคีอื่น ๆ รวมถึงงานพิธีการต่าง ๆ ในกรอบความร่วมมืออาเซียน ทำหน้าที่เป็นตัวแทนกระทรวงแรงงานในคณะกรรมการด้านความร่วมมือในกรอบอาเซียนและกรอบความร่วมมือพหุภาคีอื่น ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ปลัดกระทรวงแรงงานมอบหมาย

          ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมยกร่างตราสารอาเซียน เพื่อร่วมกันร่างกฎหมายคุ้มครองแรงงานต่างด้าว ในเดือนมิถุนายนนี้ ซึ่งถือว่าเป็นงานแรกของกองอาเซียน ที่จะช่วยให้ทั้งแรงงานต่างด้าวที่มาทำงานในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองและแรงงานไทยที่ไปทำงานในต่างประเทศก็จะได้รับการคุ้มครองเช่นกัน


ที่มา kapook.com

Editor Aectourismthai

รวบรวมข่าวสาร AEC