Tourism

จ.สุรินทร์ ขยายเวลาเปิด-ปิด จุดผ่านแดน ถึง 22.00 น.

by Editor Aectourismthai

จ.สุรินทร์ ขยายเวลาเปิด-

จังหวัดสุรินทร์ ขยายเวลาเปิด-ปิด จุดผ่านแดนถาวรไทย-กัมพูชา ไปจนถึง 22.00 น. ทำให้เศรษฐกิจการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม

        นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า หลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ขยายเวลาเปิดปิดจุดผ่านแดนถาวรไทย-กัมพูชา ทั้ง 5 จุด โดยให้ขยายเพิ่มเติม 3 ชั่วโมง จากเดิม ในเวลา 07.00 น. - 20.00 น. เปลี่ยนเป็นเลื่อนเปิดเร็วขึ้นตั้งแต่เวลา 06.00 น. และปิดในเวลา 22.00 น. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการค้าชายแดน การท่องเที่ยว และอำนวยความสะดวกในการ สัญจรข้ามแดน ซึ่งจุดผ่านแดนถาวรไทย-กัมพูชา บริเวณด่านช่องจอม อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ถือเป็น 1 ใน 5 จุดผ่านแดนถาวรที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ

        ทั้งนี้ จากการขยายจุดผ่ายแดนดังกล่าว ทำให้มีการขยายตัวของเศรษฐกิจ โดยมีนักท่องเที่ยวชาวกัมพูชาเดินทางผ่านจุดช่องจอมมาซื้อสินค้าอุปโภค- บริโภค และท่องเที่ยวในจังหวัดสุรินทร์มากยิ่ง ขึ้น ทำให้มียอดนักท่องเที่ยวเข้ามาในจังหวัดสุรินทร์สูงขึ้นกว่าร้อยละ 50 มีรายได้เกิน กว่า 1,000 ล้านบาทที่มา สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์

Editor Aectourismthai

รวบรวมข่าวสาร AEC