About AEC

อ.ส.ค. เจาะตลาด AEC ปี 58 เล็ง 3 ประเทศ พม่า-ลาว-กัมพูชา

by Editor Aectourismthai

อ.ส.ค. เจาะตลาด AEC ปี 5

       นายนพดล ตันวิเชียร รองผู้อำนวยการทำการแทนผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนม (อ.ส.ค.) เปิดเผยว่า ในปี 2558 อ.ส.ค.เตรียมแผนการเปิดตลาดนมในกลุ่มประเทศอาเซียนไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยประเทศที่เป็นเป้าหมายหลัก ได้แก่ พม่า ลาว กัมพูชา โดยเชื่อว่าด้วยคุณภาพการผลิตและความได้เปรียบในเรื่องภาษีจะทำให้สามารถขยายตลาดได้เพิ่มขึ้น และน่าจะเป็นโอกาสทองสำหรับ อ.ส.ค. ที่ก้าวเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมนมในกลุ่มประเทศอาเซียนได้อย่างแน่นอน
        สำหรับจุดเด่นของ อ.ส.ค.ที่สำคัญ คือ คุณภาพและมาตรฐานสินค้า ในขณะที่เกษตรกรไทยเองมีการพัฒนาการเลี้ยงโคนมจนสามารถผลิตน้ำนมดิบที่มีคุณภาพ รวมไปถึงความพร้อมทั้งในด้านอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาสายพันธุ์โคนม นวัตกรรมการเลี้ยง การผลิตอาหารสัตว์ เป็นต้น ที่มีมากกว่าประ
เทศอื่นๆ ในกลุ่มอาเซียนด้วยกัน ถึงแม้ปัจจุบัน เวียดนาม ได้เริ่มการพัฒนาการเลี้ยงโคนมแล้วก็ตาม แต่ยังจำเป็นต้องใช้เวลา ในการพัฒนาในหลายส่วนไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเกษตรผู้เลี้ยงโคนม การพัฒนาสายพันธุ์โคนมที่มีคุณภาพ การพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าแปรรูปจากนม รวมไปถึงการสร้างมาตรฐานและคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของตลาด เป็นต้น
        โดยประเทศที่น่าจับตามองที่สุดในการพัฒนาอุตสาหกรรมนม คือ เวียดนาม ยังมีพม่า ลาว และมาเลเซีย ที่เริ่มหันมาให้ความสนใจอุตสาหกรรมนมมากขึ้นเช่นกัน ปัจจุบันพบว่ามีการสั่งนำเข้าลูกพันธุ์โคนมจากไทยจนทำให้ราคาวัวในตลาดภายในประเทศเพิ่มสูงขึ้น แต่การเลี้ยงโคนมไม่ใช่เรื่องง่ายต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนาค่อนข้างนานพอสมควร อ.ส.ค.เองได้ดำเนินกิจการมาแล้วถึง 52 ปีเต็ม จากประสบการณ์จนถึงทุกวันนี้ อ.ส.ค.ถือได้ว่าเป็นศูนย์กลาง (ฮับ) ของอุตสาหกรรมนมและการเลี้ยงโคนมของไทย และน่าจะเป็นฮับของกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยซ้ำ ไม่ว่าจะเป็น องค์ความรู้ด้านการเลี้ยงโคนมเพื่อการผลิตน้ำนมคุณภาพดี การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากนมที่มีความหลากหลาย เป็นต้น
 ที่มา เดลินิวส์

Editor Aectourismthai

รวบรวมข่าวสาร AEC