About AEC

ประสิทธิภาพรถไฟฟ้า รถใต้ดินอาเซียน

by Editor Aectourismthai

ประสิทธิภาพรถไฟฟ้า รถใต้

       ในยุคที่การจราจรติดขัดและเป็นปัญหาอย่างมากในหลายประเทศของอาเซียน การเดินทางขนส่งในรูปแบบ mass transportation จึงเป็นที่ต้องการอย่างมากเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเดินทางของประชาชน ในหลายประเทศสมาชิกอาเซียน เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย และบ้านเรา ได้พัฒนาระบบขนส่งสำหรับประชาชนอย่างต่อเนื่อง

สำหรับในประเทศไทยนั้น รถไฟฟ้า (BTS) และรถไฟใต้ดิน (MRT) ได้รับความนิยมอย่างยิ่ง เมื่อปีที่แล้ว บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้ให้มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส โดยได้สำรวจความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส และรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายจำนวน 2,697 คน รวมทั้งหมด 30 สถานี ผลการสำรวจสรุปได้ว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในต่อการให้บริการโดยรวมของรถไฟฟ้าบีทีเอส ในระดับพึงพอใจมากโดยได้คะแนน 3.93 จากเกณฑ์การวัดระดับความพึงพอใจที่คะแนนเต็ม 5

สำหรับผลการสำรวจของผู้ใช้บริการจำแนกออกเป็นแต่ละด้าน มีดังนี้ ด้านความปลอดภัยในระบบ ได้คะแนน 4.02 ความน่าเชื่อถือของการเดินรถไฟฟ้าได้คะแนน 3.79 ด้านคุณภาพ/สิ่งอำนวยความสะดวกบนสถานีและในขบวนรถได้คะแนน 3.87 ด้านบัตรโดยสารและการตลาดได้คะแนน 3.55 ด้านการบริการของพนักงานสถานี ปีนี้ได้คะแนน 3.74  ด้านการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลได้คะแนน  3.83  และ ความคุ้มค่าในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสได้คะแนน  3.92

ผลสำรวจโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ทางบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้จัดทำการสำรวจความพึงพอใจดังกล่าวปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำผลสำรวจที่ได้รับเป็นแนวทางในการพัฒนาการให้บริการด้านต่าง ๆ และเพื่อปรับปรุงการให้บริการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้โดยสาร ซึ่งคะแนนในด้านความปลอดภัยของรถไฟฟ้าบีทีเอส ได้คะแนนอยู่ในอันดับที่ 1 ติดต่อกันมาทุกปี ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้บริการมีความเชื่อมั่นในระบบการเดินรถตลอดจนมาตรการเกี่ยวกับดูแลผู้โดยสารว่ามีความปลอดภัย และ

ขณะเดียวกันผู้โดยสารก็ได้แนะนำให้บริษัทฯ ปรับปรุงในเรื่องความแออัดของผู้โดยสารในชั่วโมงเร่งด่วน โดยเฉพาะที่สายสุขุมวิทอีกด้วย เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวบริษัท BTS โดยได้สั่งซื้อรถไฟฟ้า จำนวน 35 ตู้ จาก บริษัท ซีเมนส์ จำกัด เพื่อเพิ่มความยาวของขบวนรถไฟฟ้าจาก 3 ตู้ เป็น 4 ตู้ เพื่อแก้ปัญหา โดยขณะนี้รถที่ให้บริการตามปกติทั้งหมดเป็นรถที่มีความยาว 4 ตู้ ต่อขบวน นอกจากนี้บริษัทยังได้ เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนสถานีโดยได้ดำเนินการติดตั้งรั้วและประตูอัตโนมัติ บริเวณขอบชานชาลาสถานีจำนวน 9 แห่ง หลายท่านอาจเคยได้สังเกตเห็นบ้างแล้ว

ไม่ใช่เพียงแค่บ้านเราเท่านั้นที่ได้มีการจัดทำการประเมินความพึงพอใจของผู้โดยสารต่อการใช้บริการขนส่งสาธารณะ ในประเทศสิงคโปร์เอง โดยกระทรวงคมนาคมได้ให้ SIM University จัดทำการสำรวจความพึงพอใจของผู้โดยสารต่อการใช้รถไฟใต้ดิน(MART) หรือ Public Transport Customer Satisfaction Survey (PTCSS) เช่นกัน

ผลสำรวจแสดงให้เห็นว่า ประชาชนชาวสิงคโปร์มีความพึงพอใจน้อยลงต่อการให้บริการและการรักษาความปลอดภัยในการให้บริการของรถใต้ดินสิงคโปร์ เมื่อปี พ.ศ. 2555 ประชาชาวสิงคโปร์ พอใจการให้บริการของ MART สูงถึงร้อยละ 92.1 แต่ในปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2556 ความพึงพอใจต่อบริการดังกล่าวลดลง เหลือเพียง ร้อยละ 88.9

สาเหตุหลักที่ส่งผลให้ความพึงพอใจลดลง คือ ความล่าช้าของรถไฟโดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน ทั้งนี้เนื่องมาจาก เจ้าหน้าที่ของบริษัท MRT มักมีการตรวจสอบสภาพการใช้งานของรถใต้ดินในช่วงเช้าก่อนจะปล่อยรถออกให้บริการทำให้ไม่สามารถจัดเตรียมรถไฟได้ทันตามจำนวนที่ต้องการของประชาชนเพื่อใช้บริการซึ่งทางกระทรวงคมนาคมของสิงคโปร์เองได้พยายามแก้ปัญหานี้โดยให้เจ้าหน้าที่หันมาเตรียมความพร้อมและตรวจเช็คคุณภาพของรถไฟไต้ดินในช่วงกลางคืนแทนเพื่อให้ปล่อยรถไฟได้เพียงพอต่อความต้องการในช่วงเร่งด่วน

นอกจากนี้สิงคโปร์ยังได้มีการจัดตั้งหน่วยงานที่จะรับเรื่องร้องทุกข์อันเกี่ยวกับ MRT หรือ the Land Transport Authority (LTA) ซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการตรวจสอบคุณภาพของ MRT ควบคุมให้มีการซ่อมบำรุงอย่าทันท่วงทีหากเกิดการชำรุดของทางรถไฟต่างๆ ไม่ใช่เพียงแค่รถไฟฟ้าใต้ดินเท่านั้น นอกจากนี้ยังคอยรับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของระบบขนส่ง รวมทั้ง MRT อีกด้วย

รถไฟใต้ดินของสิงคโปร์มีความแออัดมากกว่าบ้านเราอย่างมาก และยังไม่ค่อยเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยเฉพาะในช่วงระหว่างการรอขึ้นรถไฟ ซึ่งต่างจากบ้านเราที่ค่อนข้างมีระเบียบเรียบร้อยผู้โดยสารทุกคนต่อแถวเพื่อขึ้นรถไฟฟ้าและรถใต้ดิน ซึ่งเป็นภาพที่หาดูได้ยากในประเทศอื่นๆ ไม่ใช่เพียงแค่ในอาเซียนเท่านั้น ในมาเลเซียเองก็มีรถไฟฟ้าให้บริการอยู่หลากหลายเส้นทาง

แต่หากเปรียบกับรถไฟฟ้าและรถใต้ดินของสิงคโปร์ และไทยแล้ว ในมาเลเซียค่อนข้างให้บริการได้ไม่ดีนัก ในช่วงเวลาเร่งด่วน ผู้โดยสารจะหนาแน่นมาก ชานชาลาค่อนข้างสกปรก และผู้โดยสารต่างแย่งชิงกันขึ้นรถไฟ เนื่องจากขาดการจัดระเบียบในการขึ้น-ลง อย่างไรก็ดี ในมาเลเซีย รถไฟฟ้ามีเส้นทางที่ครอบคลุมไปในทุกพื้นที่ของเมืองหลาวงอย่างกัวลาลัมเปอร์และเชื่อมต่อกับรถไฟชนิดอื่นๆด้วย

อีกประเทศหนึ่งที่พยายามพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะให้สำเร็จคือ อินโดนีเซีย แม้ว่าขณะนี้อินโดนีเซียยังไม่มีรถไฟฟ้า หรือ รถใต้ดินเหมือนประเทศยักษ์ใหญ่อาเซียนอื่นๆ มีเพียงแค่รถเมล์ที่วิ่งในช่องทางเร่งด่วนพิเศษ หรือ TransJakarta แต่อินโดนีเซียก็เริ่มมีการวางแผนอย่างจริงจังในการพัฒนาระบบขนส่งแบบรางให้แล้วเสร็จทั้งประเทศในอีก 10 ปีข้างหน้า

ระบบขนส่งสาธารณะถือเป็นปัจจัยที่จำเป็นอย่างยิ่งในสังคมปัจจุบัน การพัฒนาระบบขนส่งภายในประเทศให้มีความทันสมัยและเชื่อมต่อกันอย่างมีระบบ จะช่วยสนับสนุนให้อาเซียนสามารถพัฒนาการเชื่อมต่อกันภายในภูมิภาค หรือ ASEAN Connectivity ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อผลักดันการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการติดต่อสื่อสารระหว่างประชาชนอาเซียนได้สะดวกและรวดเร็วต่อไป


ที่มา มติชน

Editor Aectourismthai

รวบรวมข่าวสาร AEC