About AEC

ดัน 3 จังหวัดเป็นนครอาเซียน

by Editor Aectourismthai

ดัน 3 จังหวัดเป็นนครอาเซ

 นางศรีรัตน์  รัษฐปานะ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า  กระทรวงพาณิชย์เตรียมส่งเสริมให้จังหวัดขอนแก่น เชียงรายและ สงชลา เป็นเมืองนครแห่งอาเซียน รองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี)  เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยทำธุรกิจการค้าและการลงทุนในบริเวณชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านได้สะดวก

โดยภาครัฐจะสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการในพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงสนับสนุนงบประมาณด้านโลจิสติกส์  การเพิ่มอำนวยความสะดวกทางการค้าที่จุดผ่านแดน  การส่งเสริมจัดงานแสดงสินค้าแถบชายแดนและประเทศเพื่อนบ้านและผลักดันให้มีการประชุมนักธุรกิจระดับนานาชาติ เป็นต้น

 “ตอนนี้กระทรวงก็ได้สนับสนุนให้จังหวัดต่างๆของไทยก้าวไปสู่การเป็นเป็นนครแห่งอาเซียน โดยมีเป้าหมายในปี 57-58  ได้นำร่อง 3จังหวัดก่อนคือ เชียงราย ขอนแก่น และ สงขลา ที่จะให้เป็นหัวเมืองของอาเซียน  ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการระดับในพื้นที่ต่างๆทำการค้าขายในอาเซียนมากขึ้นโดยเฉพาะการค้าในระดับชายแดน ขณะเดียวกันก็จะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยเปลี่ยนทัศนคติในการทำตลาดสินค้าจาก65 ล้านคน เป็นตลาดผืนเดียวกันคือ  600 ล้านคน”


ที่มา เดลินิวส์

Editor Aectourismthai

รวบรวมข่าวสาร AEC