Related Articles

เซรามิกลำปาง จัดโครงการพี่เลี้ยงน้อง เพิ่มองค์ความรู้การผลิต

by Editor Aectourismthai

เซรามิกลำปาง จัดโครงการพ

      ลำปาง/ เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานอุตสาหกรรมลำปาง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง และสมาคมเครื่องปั้นดินเผาลำปาง จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิก โครงการ “พี่เลี้ยงน้อง” และกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ส่งเสริมสร้างแนวคิดการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์สินค้า แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเซรามิกในจังหวัดลำปาง ที่ห้องประชุมโอฬารรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง มีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ โดยมีผู้ประกอบการ เจ้าของบริษัท โรงงานเซรามิกในจังหวัดลำปาง และนิสิต นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในคณะสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ

กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิก “พี่เลี้ยงน้อง” เป็นโครงการหนึ่งภายใต้แผนงานการส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดลำปาง ประจำปี 2557 ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง มีเป้าหมายในการที่จะเพิ่มเติมองค์ความรู้ในการใช้เครื่องมือ เครื่องจักรที่ผู้ประกอบการมีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สามารถเพิ่มปริมาณการผลิตเพื่อลดต้นทุน รวมทั้งส่งเสริมสร้างแนวคิดให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกของจังหวัดลำปาง ให้มีความหลากหลายได้มาตรฐานอันจะนำไปสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว จังหวัดลำปางได้มีแผนดำเนินงานโครงการมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ และจะสิ้นสุดในเดือนกันยายน 2557 โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้ามามีส่วนร่วมเป็นหน่วยงานหลักในการช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมเซรามิกใน จ.ลำปาง ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องวัตถุดิบ การออกแบบผลิตภัณฑ์ และการใช้เครื่องมือเครื่องจักรให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตสินค้า พร้อมกันนี้ได้ดึงภาคเอกชนที่เป็นผู้ประกอบการมีฐานทางธุรกิจมั่นคง เข้ามาร่วมทำงานในเชิงบูรณการ เพื่อคอยช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการรายอื่นๆ ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการรายใหม่สามารถเข้าสู่ภาคธุรกิจได้ง่ายขึ้น และช่วยเหลือผู้ประกอบการรายที่มีปัญหาให้มีแนวทางการดำเนินงานที่ดีขึ้น เพื่อลดอัตราความล้มเหลวในการประกอบธุรกิจ เป็นการสร้างสังคมผู้ประกอบการให้เข้มแข็ง และเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัด อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของจังหวัดลำปางด้วย

สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้มีการบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อเรื่อง “การออกแบบเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิก” และการเปิดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในหัวข้อ “เข็มทิศการพัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิกลำปาง จากพี่สู่น้อง” โดยมีผู้ประกอบการด้านธุรกิจเซรามิกที่มากประสบการณ์มาร่วมการเสวนา ประกอบด้วย นายอธิภูมิ กําธรวรรินทร์ จากบริษัท มีศิลปเซรามิค จำกัด นายอนุรักษ์ นภาวรรณ จากบริษัท อินทราเซรามิค จำกัด และนายกิตติศักดิ์ สินวนาทรัพย์ จากบริษัท ลำปางศิลปนคร จำกัดที่มา banmuang.co.th

Editor Aectourismthai

รวบรวมข่าวสาร AEC