About AEC

ม.มหิดล เตรียมอุดมศึกษาไทยสู่อาเซียน

by Editor Aectourismthai

ม.มหิดล เตรียมอุดมศึกษาไ


   ม.มหิดล เตรียมคนรุ่นใหม่ให้มีประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้กับประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการประจำปี 2557 โดยมีสถาบันอุดมศึกษาจากหลายสถาบันร่วมสัมมนา

ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ระบุว่า สถาบันอุดมศึกษาของไทยมีบทบาทสำคัญในการผลิตบุคลากรเพื่อตอบสนองประชาคมอา เซียน เพราะภาคอุดมศึกษาถือเป็นส่วนสำคัญในการสร้างทุนมนุษย์ เพื่อใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ การเมือง ความมั่นคง สังคม และวัฒนธรรมของประเทศ โดยเฉพาะการเตรียมพร้อมก่อนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคตอันใกล้ ทั้งการกำหนดทิศทางและบทบาท การปรับตัว ยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษา อีกทั้งยังเป็นเวทีสาธารณะสำหรับการเสนอผลงานทางวิชาการ และสานต่อความร่วมมือในอนาคต

ดังนั้น ภาคอุดมศึกษาจึงต้องเร่งพัฒนาและขับเคลื่อนระบบการศึกษาให้ก้าวทันสู่ความ เปลี่ยนแปลง เป็นที่ยอมรับและทัดเทียมในระดับสากล รองรับการเปิดเสรีเคลื่อนย้ายแรงงานในอนาคต โดยอุดมศึกษาปัจจุบันได้เตรียมคนรุ่นใหม่ให้มีประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ กับประเทศต่างๆ ในอาเซียน ไม่ใช่แค่พร้อมทางวิชาการ แต่ต้องเข้าใจความแตกต่างของประเทศเพื่อนบ้าน ศ.นพ.รัชตะ กล่าวถึงมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพของอุดมศึกษาในอาเซียนว่า มีมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งทำงานร่วมกันได้ แต่จะต้องเร่งพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามวิชาชีพ และที่สำคัญมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยที่มา mcot.net

Editor Aectourismthai

รวบรวมข่าวสาร AEC