Related Articles

เที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟ ยโยธร ปี 2557

by Editor Aectourismthai

เที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไ


ท่องเที่ยว ประเพณีบุญบั้งไฟ เป็นประเพณีหนึ่งของภาคอีสานของไทยรวมไปถึงลาว ชาวบ้านมีความเชื่อว่า พระยาแถนมีหน้าที่คอยดูแลให้ฝนตกถูกต้องตามฤดูกาล และมีความชื่นชอบไฟเป็นอย่างมาก หากหมู่บ้านใดไม่จัดทำการจัดงานบุญบั้งไฟบูชา ฝนก็จะไม่ตกถูกต้องตามฤดูกาล อาจก่อให้เกิดภัยพิบัติกับหมู่บ้านได้... 
 
        ททท. ขอเชิญชวนเที่ยว งานประเพณีบุญบั้งไฟ จังหวัดยโยธร ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม ปี 2557 ณ สวนสาธารณะพญาแถน อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร จัดโดยเทศบาลเมืองยโสธร เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดให้คงอยู่สืบไป 
 
        สำหรับปีนี้จังหวัดยโสธร ได้มีการพัฒนารูปแบบการจัดงานให้ยิ่งใหญ่ขึ้นตามลำดับ เช่น การสถาปนาความสัมพันธ์เป็นเมืองพี่เมืองน้อง หรือเมืองคู่แฝดทางวัฒนธรรมประเพณีบุญบั้งไฟกับริวเซอิ ประเทศญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมร่วมกันครบรอบ 20 ปี
 
        นอกจากนี้ยังขยายเชื่อมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ประทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ติดต่อสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเทศบาลเมืองยโสธร โทร. 0 4572 0952 ต่อ 306 โทรสาร 0 4572 0796 ที่มา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Editor Aectourismthai

รวบรวมข่าวสาร AEC