About AEC

ไทย-กัมพูชา เปิดจุดตรวจรับอาเซียน

by Editor Aectourismthai

ไทย-กัมพูชา เปิดจุดตรวจร

ตชด.ไทย-กัมพูชา เปิดจุดตรวจรับอาเซียน หวังให้บริการประชาชนทั้งเรื่องข้อมูล AEC รวมทั้งตรวจสกัดการทำผิดกฎหมาย

ดร.กิตติวัฒน์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการฝ่ายกิจการชายแดน สภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานเปิดจุดตรวจอาเซียน ที่บริเวณสี่แยกบ้านนาสนวน ต.จรัส อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ สร้างขึ้น โดยกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 214 โดยมีวัตถุประสงค์ของการเปิดจุดตรวจจุดบริการประชาชน เพื่อเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ในปี 2558 เพื่อบริการประชาชนในด้านข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียน เรื่อง สามเสาหลัก ได้แก่ เศรษฐกิจ ความมั่นคง วัฒนธรรม เพื่อให้แต่ละประเทศที่เดินทางเข้าออก มีความรู้ความเข้าใจ และร่วมมือป้องกันปราบปรามอาชญากรรมต่าง ๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกัน หรือกลุ่มประเทศอื่น ๆ ที่เดินทางเข้าออก ให้เข้าใจได้ถูกต้อง รวมทั้ง ยังเป็นจุดตรวจสกัดปัญหาอาชญากรรมทั้ง อาวุธสงคราม ยาเสพติด และการลัดลอบตัดไม้พะยูง ในป่าพื้นที่ชายแดนไทย - กัมพูชา ที่มีปัญหาในขณะนี้อีกด้วย โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินการจาก กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 ภาคประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มา sanook

Editor Aectourismthai

รวบรวมข่าวสาร AEC