About AEC

การเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน ผ่านสื่อสังคมออนไลน์

by Editor Aectourismthai

การเชื่อมโยงประชาคมอาเซี

ปัจจุบัน สื่อสังคมออนไลน์ หรือเรียกภาษาอังกฤษว่า social media เช่น Facebook และ Twitter เป็นเรื่องใกล้ตัวและมีความสําคัญในชีวิตประจําวัน ถ้าเราลองถามตัวเองว่าเวลาคุยกับเพื่อนๆ มีกี่ครั้งที่เราคุยเกี่ยวกับข่าวสารที่มาจากสื่อเหล่านี้ อาทิ ใครไปทําอะไรที่ไหน ใครเป็นเพื่อนใคร หรือข่าวสาร สําคัญต่างๆ ที่น่าสนใจในปัจจุบัน และมีกี่ครั้งที่เรานั่งอยู่หน้าเครื่องคอมพิวเตอร์หรือใช้โทรศัพท์มือถือเปิดเพื่อเข้าเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับ social media ทําให้รู้สึกว่าเราสามารถติดต่อและรับข่าวสารจากผู้คนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในโลกได้สะดวกและรวดเร็ว เสมือนโลกของเราเล็กลง ทําให้ social media เป็นเรื่องที่น่าสนใจในทุกประเทศ รวมทั้งประเทศในอาเซียน
        ในกลุ่มประเทศอาเซียนมีคนใช้ Facebook มากกว่า 120 ล้านคน โดยอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่มี ผู้ใช้ Facebook มากติด 25 อันดับแรกของโลก เฉพาะในประเทศไทยมีผู้คนที่สามารถเข้าใช้อินเตอร์เน็ตได้ถึง 25 ล้านคน และในจํานวนนี้ 18 ล้านคนใช้ social media ตัวเลขเหล่านี้ทําให้เห็นว่า social media เป็นส่วนสําคัญของการสร้างความสัมพันธ์และการเชื่อมโยงระดับประชาชน (people-to-people connectivity) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และกับภูมิภาคอื่นๆ ทั่วโลก
         ปัจจุบัน อาเซียนดําเนินการส่งเสริมเสรีภาพในการสื่อสารและการรับข้อมูลข่าวสารที่สะดวกและรวดเร็ว จึงได้จัดการประชุมและดําเนินกิจกรรมร่วมกับองค์กรต่างๆ ทั่วโลกเพื่อทําความเข้าใจและหาวิธีการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้สอดคล้องกับความตื่นตัวในภูมิภาค ล่าสุดได้สนับสนุนกิจกรรม การแลกเปลี่ยนข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์ ครั้งที่ 2 (2nd Social Media Exchange) ที่กรุงเทพฯ โดยมีผู้แทนจากประเทศอาเซียน และประเทศในสหภาพยุโรปเข้าร่วม ขณะเดียวกัน ประเทศไทยมุ่งมั่นที่จะพัฒนา social media เช่น ในการประชุมระดับสูงว่าด้วยการศึกษาเพื่อปวงชน ครั้งที่ 10 ที่ประชุมได้วางแผนการส่งเสริม social media โดยสํานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมโครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและส่งเสริมการใช้ social media ซึ่งได้กําหนดเป้าหมายให้บรรลุผลในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งกว่าจะถึงวันนั้น ประเทศไทยยังสามารถที่จะจัดกิจกรรมและการประชุมอีกมากมาย เพื่อตั้งเป้าหมายให้ตรงกับความต้องการในอนาคต
        ดังนั้น เมื่ออาเซียนตระหนักถึงความสําคัญของ social media และได้พยายามประชุมหารือกับฝ่ายต่างๆ เพื่อใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภูมิภาคในอนาคต การเป็นส่วนหนึ่งของ social media จึงช่วยกระชับความสัมพันธ์ระดับประชาชนในรูปแบบใหม่ อย่างไรก็ตาม social media ยังสามารถก้าวหน้าและเติบโตได้อีกมากในอนาคต เพราะยังมีคนอีกจํานวนมากที่ยังไม่สามารถเข้าถึง social media เราจึงต้องคอยติดตามพัฒนาการต่อไปที่มา มติชน

Editor Aectourismthai

รวบรวมข่าวสาร AEC