Transportation

เตรียมพร้อมเปิดตลาดการบินร่วมรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558

by Editor Aectourismthai

เตรียมพร้อมเปิดตลาดการบิ

    สมาชิกอาเซียน เตรียมพร้อมเปิดตลาดการบินร่วม รับการเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558

    นายวรเดช หาญประเสริฐ อธิบดีกรมการบินพลเรือน กล่าวในงานประชุมคณะทำงานด้านการขนส่งทางอากาศของอาเซียน ครั้งที่ 25 ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานจากภาครัฐ และเอกชน ในอุตสาหกรรมการบิน จาก 10 ชาติสมาชิกอาเซียน เข้าร่วมประชุมกว่า 120 คนว่า ภาคธุรกิจการบินของอาเซียนจะต้องเสริมสร้างความร่วมมือทางการบิน เพื่อจัดตั้งตลาดการบินร่วมอาเซียน รองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 ซึ่งจะเป็นการอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายคน และสินค้าอย่างเสรีมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และมั่นคง

ซึ่งภาคธุรกิจการบินไทยในระดับอาเซียนถือว่ามีความแข็งแกร่งลำดับต้นๆ เทียบเท่าสิงค์โปร์ และมาเลเซีย เพราะมีผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ เช่น การบินไทย หรือ บางกอกแอร์เวย์ ดังนั้นจึงเชื่อว่าจะได้ประโยชน์จากการเปิดเสรีการบิน ทั้งในด้านการไปเปิดตลาดในอินโดนีเซียที่มีขนาดใหญ่ หรือการเปิดเส้นทางการบิน และลงทุนในประเทศเกิดใหม่ เช่น ลาว และกัมพูชา ที่ยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก ซึ่งสิ่งสำคัญคือการพัฒนาบุคลากร และยกระดับมาตรฐานการบินให้มีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้นที่มา krobkruakao.com

Editor Aectourismthai

รวบรวมข่าวสาร AEC