About AEC

ปัตตานีจัดงาน “มหกรรมอาชีพสู่ประชาคมอาเซียน”

by Editor Aectourismthai

ปัตตานีจัดงาน “มหกรรมอาช

ปัตตานี - ผู้ว่าฯ ปัตตานี เปิดงานมหกรรมอาชีพสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อแนะแนวอาชีพ ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้พัฒนาศักยภาพให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน พร้อมส่งเสริมการทำงานรองรับประชาคมอาเซียน
       
       วันนี้ (12 ก.พ.) นายวิทยา พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดงานมหกรรมอาชีพสู่ประชาคมอาเซียน ที่ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งสำนักงานจัดหางาน จ.ปัตตานี ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน
       
       ทั้งนี้ ปัญหาการว่างงาน และการขาดแคลนแรงงานในประเทศยังคงมีอยู่ ด้วยเหตุที่กลุ่มเป้าหมายไม่ทราบข้อมูลข่าวสาร ไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ  และสิ่งที่ตลาดแรงงานต้องการทั้งในปัจจุบัน รวมถึงในอนาคต การจัดงานครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ว่างงาน และผู้ที่จะจบการศึกษาได้เตรียมความพร้อมของตนเองได้ศึกษาต่อระดับชั้นที่ สูงขึ้นอย่างมีคุณภาพ และการเข้าสู่ตลาดแรงงานที่มีมาตรฐาน รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558
       
       ซึ่งภายในงานจัดให้มีนิทรรศการด้านอาชีพ และการศึกษา การให้คำปรึกษาแนะแนวทางการอาชีพ การทดสอบความพร้อมทางด้านอาชีพ การสาธิตและฝึกปฏิบัติงานอาชีพอิสระ การประกวดโครงงานของนักเรียน นักศึกษา การตอบปัญหาอาชีพ รวมถึงการประกวดครูแนะแนวดีเด่น เผยแพร่ให้แก่ผู้ไปร่วมงานได้ชมกันไปจนถึงวันที่ 13 ก.พ. นี้


ที่มา manager.co.th

Editor Aectourismthai

รวบรวมข่าวสาร AEC