About AEC

นโยบายพัฒนาการศึกษาเด็กไทย

by Editor Aectourismthai

นโยบายพัฒนาการศึกษาเด็กไ


โดย ผลสำรวจดัชนีการพัฒนามนุษย์จากนโยบายการศึกษา 187 ประเทศขององค์การสหประชาชาติพบว่า ในกลุ่มประเทศอาเซียน ประเทศไทยอยู่ในลำดับปานกลางที่ 103 โดยสิงค์โปร์ อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนามนุษย์อยู่ในระดับสูงมาก ลำดับที่ 26 ถัดมาเป็นบรูไน มาเลเซีย และไทย ขณะที่เมียนมาร์ อยู่ในระดับต่ำอันดับที่ 149 รองจากกัมพูชา และ สปป.ลาว

โดย มาเลเซียเป็นประเทศที่ได้กำหนดนโยบายด้านการศึกษาชัดเจนที่สุด เพราะมีเป้าหมายยกระดับเป็นประเทศพัฒนาแล้วในปี 2563 จึงผลักดันให้เป็นประเทศศูนย์กลางการศึกษาอาเซียน พร้อมตั้งเป้าผลิตผู้จบปริญญาเอกให้ได้มากที่สุด ส่วนฟิลิบปินส์กำหนดให้เด็กไปศึกษาต่อต่างประเทศปริญญาโทและเอกในสาขาที่ หลากหลาย เช่นเดียวกับอินโดนีเซียซึ่งมีประชากรมากที่สุดในอาเซียน 232 ล้านคน กว่า 30% ต่ำกว่า 15 ปี เป็นกลุ่มที่ต้องการให้ไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศ

สำหรับ ประเทศไทย ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ เห็นว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับเด็ก แต่ควรให้รอบด้านมากกว่านี้ โดยเฉพาะโอกาสความเท่าเทียมกันเพื่อพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ เพราะการลงทุนในเด็กปฐมวัยให้ผลคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและสังคมมากกว่าการลงทุน เมื่อเด็กโตขึ้นที่มา krobkruakao.com


Editor Aectourismthai

รวบรวมข่าวสาร AEC