About AEC

ศูนย์อบรมเทคนิคยามาฮ่า ภาคเหนือ พัฒนาศักยภาพช่างไทยสู่อาเซียน

by Editor Aectourismthai

ศูนย์อบรมเทคนิคยามาฮ่า ภ

นายกัมพล พรสูงส่ง ผู้จัดการส่วนสนับสนุนด้านเทคนิค บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด และคุณสุเทพ ดิษฐปาน ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เจริญมอเตอร์ เชียงใหม่ จำกัด ร่วมเปิดศูนย์อบรมเทคนิคยามาฮ่า โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย จ.เชียงใหม่

การก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้เทคนิครถจักรยานยนต์ยามาฮ่า มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกทักษะวิชาชีพช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ไทยให้ก้าวทัน เทคโนโลยี สานต่อนโยบายพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยสู่ประชาคมอาเซียน โดยศูนย์อบรมเทคนิคยามาฮ่า วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย จ.เชียงใหม่ นับเป็นศูนย์การเรียนรู้เทคนิค และฝึกทักษะวิชาชีพด้านการซ่อมรถจักรยานยนต์แห่งที่ 7 ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือกันระหว่าง บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด กับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย เพื่อบูรณาการรูปแบบการเรียนการสอนให้เท่าทันกับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน โดยโครงการนี้มีเป้าหมายที่ชัดเจน คือ ต้องการส่งเสริมให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนจำนวนกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ สามารถพัฒนาฝีมือไปสู่การเป็นสถานที่ฝึกอบรมประกอบวิชาชีพที่มีประสิทธิภาพ โดยโครงการดังกล่าวต้องการให้คณะอาจารย์ และนักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้ พร้อมทั้งฝึกฝน สร้างทักษะการทำงานจริงด้วยเครื่องมือ และอุปกรณ์การเรียนการสอนในระดับมาตรฐานเดียวกับศูนย์บริการยามาฮ่าทั่ว ประเทศ เพื่อเพิ่มประสบการณ์และเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพได้ทันทีหลัง จากจบการศึกษา

ศูนย์การเรียนรู้เทคนิครถจักรยานยนต์ยามาฮ่า ยังทำหน้าที่เป็นสถานที่ฝึกการประกอบอาชีพให้กับนักศึกษา ที่จะขยายบทบาทไปสู่การให้บริการกับผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ และขยายเครือข่ายงานบริการลงสู่ชุมชน เพื่อเป็นการเชื่อมโยงถึงผู้แทนจำหน่ายยามาฮ่าในพื้นที่อีกด้วย โดย บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด จะถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีของรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ๆ เพื่อให้อาจารย์ และนักศึกษา ได้เรียนรู้ถึงเทคโนโลยีใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และสามารถก้าวทันเทคโนโลยี เป็นการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรด้านวิศวกรรมให้พัฒนาศักยภาพแรงงานไทย ได้อย่างมีคุณภาพ ภายใต้หลักสูตรการอบรมของสถาบัน "YAMAHA TECHNICAL ACADEMY" หรือ (YTA) โดยชุดความรู้ในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีต่างๆ ของรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ารุ่นใหม่ๆ จะถูกบรรจุอยู่ในสาขาช่างยนต์ ภาควิชารถจักรยานยนต์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาของสถาบันได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นการยกระดับขีดความสามารถของบุคลากร และเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ ด้านวิชาชีพ และเป็นแหล่งความรู้ภาคบริการที่จะตอบสนองสังคมและชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันหลังการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในอนาคตที่มา ryt9.com

Editor Aectourismthai

รวบรวมข่าวสาร AEC