Related Articles

งานพ่อขุนเม็งรายมหาราช

by Editor Aectourismthai

งานพ่อขุนเม็งรายมหาราช

จังหวัดเชียงราย ขอเชิญร่วม "งานพ่อขุนเม็งรายมหาราช ประจำปี 2557" ระหว่าง วันที่ 26 มกราคม ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 รวม 10 วัน 10 คืน  ณ บริเวณฝูงบิน 416 เชียงราย หรือสนามบินเก่า อำเภอเมืองเชียงราย

           งานพ่อขุนเม็งรายมหาราช มีประวัติความเป็นมา ดังนี้ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 1805 พ่อขุนเม็งรายมหาราช ได้ทรงสถาปนาเมืองเชียงรายให้เป็นศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนา นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนเม็งรายมหาราช ที่ทรงมีต่อประชาชนชาวเชียงรายตลอดมา จังหวัดเชียงราย จึงได้ริเริ่มจัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช ให้เป็นงานประจำปีของจังหวัด มาตั้งแต่ปี 2526 มาจนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนเม็ง รายมหาราช และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการครบรอบ 752 ปี ของการสร้างเมืองเชียงราย อีกทั้งเป็นการส่งเสริมและรักษาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวล้านนาให้คงอยู่สืบไป ตลอดจนเป็นการนำเสนอผลงานความก้าวหน้าทางวิชาการ พร้อมด้วยการแสดงมหรสพการละเล่นบันเทิง และเพื่อจัดหารายได้สำหรับกิจการที่ไม่มีงบประมาณสนับสนุน และงานสาธารณกุศลของจังหวัดเชียงราย

           ปัจจุบันมีการจัดงานขึ้นเป็นประจำทุกปี ด้วยการแสดงมหรสพการละเล่นบันเทิงด้วยพิธีล้านนาอย่างยิ่งใหญ่อลังการ, การออกร้านนิทรรศการของส่วนราชการและอำเภอ, การออกร้านเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย, กิจกรรมการประกวด, การแสดงบนเวทีกลาง, การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งของเด็กและเยาวชน, การประกวดธิดาดอย และได้จัดจำหน่ายสลากกาชาด เพื่อหารายได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบสาธารณภัยและกิจกรรมสาธารณะ ต่าง ๆ สำหรับกิจกรรมความบันเทิง พร้อมด้วยการจำหน่ายสินค้าตลอดงานและกิจกรรมความบันเทิงอีกมากมาย

           ทั้ง นี้ สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ที่ตั้ง ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย โทรศัพท์ 0 5315 0163
ที่มา กระปุก

Editor Aectourismthai

รวบรวมข่าวสาร AEC