Economy and Investment

ทุ่มงบพัฒนา 4 เมืองสำคัญเป็นศูนย์กลางอาเซียน

by Editor Aectourismthai

ทุ่มงบพัฒนา 4 เมืองสำคัญ

นายปรีชา กันธิยะ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงมีนโยบายในการนำมิติทางวัฒนธรรมไปพัฒนาเมืองหน้าด่าน โดยตั้งเป็นศูนย์กลางอาเซียน เพื่อรองรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงในเรื่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนระหว่างประเทศ

ทุ่มงบพัฒนา 4 เมืองสำคัญ

กระทรวงฯ จะมุ่งเน้นพัฒนาเมืองหน้าด่าน ให้เป็นเสมือนเมืองรับแขก ให้ข้อมูลข่าวสารเรื่องเส้นทางเมืองท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมต่าง ๆ แก่ผู้ที่เข้ามา เพื่อทำให้ชาวต่างชาติเกิดความประทับใจ รวมถึงทำการศึกษาวิจัยผลกระทบทางด้านชุมชนวัฒนธรรมจากความเชื่อมโยงระหว่าง กันของภูมิภาคอาเซียน ที่เกิดจากการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และศึกษาวิจัยคุณภาพ ศักยภาพของชุมชนในเรื่องต่างๆ ทั้งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ทรัพยากรท้องถิ่น ทรัพยากรมนุษย์ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ความเชื่อมโยงของชุมชนและสังคม เพื่อการมีส่วนร่วม สนับสนุน พัฒนาเมืองของคนในสังคม

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนยัง กล่าวอีกว่า ในปีงบประมาณปี 2557 กระทรวงจะดำเนินการพัฒนาเมืองหน้าด่านใน 4 จังหวัดนำร่อง คือ เชียงราย ตาก สระแก้ว และสงขลา โดยจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดละ 10 ล้านบาท เพราะจังหวัดเหล่านี้ถือเป็นเมืองหน้าด่าน หรือประตูสู่อาเซียนที่สำคัญ โดยได้จัดทำแผนการดำเนินงานเบื้องต้นแล้ว อาทิ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จะเน้นการส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชนให้มีความโดดเด่น โดยเฉพาะการสืบสานชุมชนไทลื้อ เป็นต้นที่มา thairath.co.th

Editor Aectourismthai

รวบรวมข่าวสาร AEC