Related Articles

มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2013 ครั้งที่ 2

by Editor Aectourismthai

มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียง


องค์การสวนพฤกษศาสตร์ร่วมงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2013 ครั้งที่ 2

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมจัดนิทรรศการอัตลักษณ์ไทลื้อ กับการใช้ประโยชน์จากพืช ภายในงาน “มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2013 ครั้งที่ 2” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2556 ถึง 5 มกราคม 2557 โดยนำเสนอวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทลื้อ การใช้ประโยชน์จากพืชโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งพืชอาหาร สมุนไพร พืชให้สีและอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์องค์การฯ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืช ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานเป็นอย่างมาก ณ สวนไม้งามริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ที่มา ryt9.com

Editor Aectourismthai

รวบรวมข่าวสาร AEC