About AEC

เร่งสอนภาษาอังกฤษ รับประชาคมอาเชียน

by Editor Aectourismthai

เร่งสอนภาษาอังกฤษ รับประ

พื้นที่ ทต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีเขตการปกครอง 4 หมู่บ้าน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างภาครัฐและเอกชน รับจ้างทั่วไป รองลงมาจะประกอบอาชีพค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว รับราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ส่วนอาชีพเกษตรกรรมมีเพียงเล็กน้อย ประชากรพื้นที่มีทั้งชาวบ้านดั้งเดิม ชาวบ้านที่มาอยู่ใหม่ นักศึกษา นักเรียนที่มาอาศัยในหอพัก คอนโดมิเนียม เป็นการชั่วคราวระหว่างศึกษา ซึ่งประชากรเหล่านี้มาจากสถานที่ต่างๆ กัน  "คเชน เจียกขจร" นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก บอกว่า เทศบาลมีพื้นที่ดูแลเพียง 6.1 ตารางกิโลเมตร ทำให้ดูแลได้ทั่วถึง การพัฒนา การจัดระเบียบ จึงทำได้ไม่ยากนัก เนื่องจากชาวบ้าน รวมถึงผู้ประกอบการในพื้นที่ให้ความร่วมมือด้วยดีมาตลอดและจากการที่ เชียงใหม่พัฒนาไปรวดเร็ว ทำให้ท้องถิ่นต้องเร่งพัฒนาพื้นที่ให้ทันการขยายตัวของเมืองเพื่อให้สอด คล้องโครงการต่างๆ ที่จังหวัดได้พัฒนานำร่องไปก่อนแล้ว โดยเฉพาะการเตรียมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558  โครงการที่เทศบาลได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาพื้นที่คือโครงการ "แอ่วเชียงใหม่ ม่วนใจ๋กับช้างเผือก พร้อมรับเออีซี" ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ทำอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี 2556 ทั้งการปรับภูมิทัศน์ของพื้นที่ให้สวยงามโดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ปรับปรุงป้ายบอกทางภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวหลักๆ ของเทศบาล มีอยู่ไม่กี่แห่งที่เด่นๆ คือ วัดเจ็ดยอด พิพิธภัณฑ์จังหวัดเชียงใหม่และวัดหมูบุ่น นายก ทต.ช้างเผือก บอกอีกว่า ในปี 2557 จะเปิดคอร์สอบรมภาษาอังกฤษโดยเริ่มจากข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชนก่อน ซึ่งอบรมคอร์สละ 150 คน ระยะเวลารวม 4 เดือน จากนั้นจะเปิดอบรมให้ประชาชนและเยาวชนที่สนใจเข้าอบรมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อรองรับเออีซีเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไป พ่อค้า แม่ค้าและเยาวชนในพื้นที่ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ พร้อมจัดโครงการพัฒนาพื้นที่สีเขียวและภูมิทัศน์เมืองเพื่อเพิ่มพื้นที่สี เขียวมากขึ้น เนื่องจากเทศบาลตำบลช้างเผือกอยู่ใจกลางชุมชนเมือง เทศบาลอยากนำสีเขียวเข้าชุมชน โดยขอความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ให้ช่วยพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้งของตัว เองและพื้นที่สาธารณะให้สวยงามด้วยต้นไม้พร้อมทั้งมีการประกวดการจัดสวนสวย งามซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี


ที่มา.ryt9.com

Editor Aectourismthai

รวบรวมข่าวสาร AEC