Economy and Investment

ตราดทุ่มงบ37ล้านบาทพัฒนาหาดบานชื่น

by Editor Aectourismthai

ตราดทุ่มงบ37ล้านบาทพัฒนา

นายสุทธา ธรรมอำนวยสุข นายอำเภอคลองใหญ่ เป็นประธานในการประชุมการวางแผนการใช้งบประมาณ เพื่อพัฒนา หาดบานชื่น พื้นที่ ต.ไม้รูด เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่สำคัญของจังหวัด เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการเปิดประชาคมเศรษกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 ที่กำลังจะมาถึง โดยมี นายสุรศักดิ์ อินทรประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ไม้รูด นางสาวณัฐสินี อินทรประเสริฐ กำนัน ต.ไม้รูด และเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องผู้นำชุมชนในพื้นที่เข้าร่วมกว่า 40 คน ที่อาคารอเนกประสงค์ อบต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด

นายบุญเลิศ วรวงศ์ ปลัดอาวุโส อำเภอคลองใหญ่ กล่าวว่า ปัจจุบันได้รับการจัดสรรงบประมาณ ภายใต้โครงการกลุ่มพัฒนาจังหวัด จำนวนทั้งสิ้น 37 ล้านบาท เพื่อนำมาพัฒนาในพื้นที่ อ.คลองใหญ่ โดยจะมีการนำงบประมาณดังกล่าว ไปพัฒนาด้านต่างๆ ที่บริเวณหาดบานชื่น เพื่อดึงความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ให้เดินทางมาท่องเที่ยวพักผ่อนยังแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามของ จ.ตราด แห่งนี้ โดยรูปแบบการพัฒนาประกอบด้วย การสร้างพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ-การปรับภูมิทัศน์ สร้างสวนสาธารณะ สวนรุกขชาติ-สนามกีฬาชายหาด-ปรับปรุงถนนทางเข้าสู่หาดบานชื่น เป็นต้น

โดยในการประชุมร่วมกันกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและหาข้อสรุปในการเดินหน้า พัฒนาหาดบานชื่น เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่สำคัญของ จ.ตราด พร้อมรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 ต่อไป


ที่มา.ryt9.com

Editor Aectourismthai

รวบรวมข่าวสาร AEC