About AEC

4 จังหวัด เตรียมเปิดเมืองหน้าด่านวัฒนธรรมอาเซียน

by Editor Aectourismthai

4 จังหวัด เตรียมเปิดเมือ


ดร.ปรีชา กันธิยะ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม มีนโยบายในการนำมิติทางวัฒนธรรมไปพัฒนาเมืองหน้าด่าน เพื่อรองรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงในเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้น ทั้งการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนระหว่างประเทศ การพัฒนาเส้นทางคมนาคม และการกระจายสินค้า ตลอดจนความเจริญที่เกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงและที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ของ ประเทศไทย ซึ่งตั้งอยู่ศูนย์กลางอาเซียน โดยกระทรวงวัฒนธรรมจะมุ่งเน้นให้เมืองหน้าด่านเป็นเสมือนเมืองรับแขก ที่ให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ที่เข้ามา ทั้งในเรื่องเส้นทางเมืองท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมต่างๆ เพื่อทำให้ชาวต่างชาติเกิดความประทับใจ

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า แนวทางการพัฒนาเมืองหน้าด่าน จะศึกษาวิจัยผลกระทบทางด้านชุมชนและวัฒนธรรมจากความเชื่อมโยงระหว่างกันของ ภูมิภาคอาเซียนที่เกิดจากการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ รวมถึงศึกษาวิจัยคุณภาพและศักยภาพของชุมชนในเรื่องต่างๆ ทั้งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม และทรัพยากรท้องถิ่น ทรัพยากรมนุษย์ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม รวมถึงความเชื่อมโยงของชุมชนและสังคม เพื่อการมีส่วนร่วม สนับสนุนและพัฒนาเมืองของคนในสังคม ทั้งนี้ ในปีงบประมาณปี 2557 กระทรวงวัฒนธรรมจะดำเนินการพัฒนาเมืองหน้าด่านใน 4 จังหวัดนำร่อง โดยจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดละ 10 ล้านบาท ได้แก่ เชียงราย ตาก สระแก้ว และสงขลา ซึ่งจังหวัดเหล่านี้ถือเป็นเมืองหน้าด่านหรือประตูสู่อาเซียนที่สำคัญ โดยขณะนี้ได้จัดทำแผนการดำเนินงานไว้เบื้องต้นแล้ว อาทิ จังหวัดเชียงราย อำเภอเชียงของจะเน้นการส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชนให้มีความโดดเด่นโดยเฉพาะการ สืบสานชุมชนไทลื้อ รวมถึงการสร้างหอชมเมืองเพื่อเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเรียนรู้ศิลป วัฒนธรรมไทย ขณะที่จังหวัดตากในอำเภอแม่สอด ในเบื้องต้นจะจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว ในด้านวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมอาเซียนทั้งหมด รวมทั้งมีองค์ความรู้ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้เข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ภาษา และวัฒนธรรม เป็นต้น

“ประเทศไทยมีด่านทั้งหมด 32 ด่าน กระจายอยู่ตามอำเภอต่างๆ จึงอยากให้ทุกๆด่านเป็นเมืองหน้าด่านวัฒนธรรมอาเซียน ดังนั้น ทุกจังหวัดที่เป็นเมืองหน้าด่านจะต้องไปจัดทำรายละเอียดในการพัฒนาเมืองหน้า ด่าน หากจังหวัดใดมีศักยภาพกระทรวงวัฒนธรรมจะสนับสนุนงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนใน ปีต่อไป อย่างไรก็ตาม แผนงานหรือกิจกรรมต่างๆที่จะจัดขึ้น ต้องคำนึงว่าชุมชนได้ประโยชน์มากน้อยเพียงใด หรือจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องใดในพื้นที่ได้บ้าง” ปลัดกระทรวง


ที่มา.uasean.com

Editor Aectourismthai

รวบรวมข่าวสาร AEC