About AEC

ศูนย์คุณธรรมเผยคุณธรรมสำหรับคนไทย

by Editor Aectourismthai

ศูนย์คุณธรรมเผยคุณธรรมสำ

เน้นซื่อสัตย์สุจริต-มีวินัย-ยุติธรรม-ขยันหมั่นเพียร

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เผย 7 คุณธรรมต้อนรับปีใหม่ที่คนไทยทุกอาชีพควรมี อันได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต ความมีสติสัมปชัญญะ ความรับผิดชอบ ความยุติธรรม ความขยันหมั่นเพียร ความมีวินัย และความอดทน ซึ่งปัจจัยทีมีผลต่อการพัฒนาระดับคุณธรรมจริยธรรม มี 3 ระดับ ได้แก่ 1.การพัฒนาคุณธรรมในระดับตนเอง 2.บทบาทในการพัฒนาคุณธรรมในระดับครอบครัว และ 3.บทบาทในการพัฒนาคุณธรรมในระดับสังคม

นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวว่า ศูนย์ปัจจุบันประเทศไทยมีโครงการหรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการติดตามการ เปลี่ยนแปลงคุณธรรมและจริยธรรมของคนไทยหลายหน่วยงาน โดยศูนย์คุณธรรมเป็นหนึ่งในหน่วยงานหลักในการดำเนินกิจกรรมด้านคุณธรรมผ่าน กิจกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย ซึ่งสามารถช่วยส่งเสริมกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมฝังรากลึกลงไปในจิต ใจของคนไทยไม่มากก็น้อย ทั้งนี้ ศูนย์คุณธรรม มีบทบาทในการสร้างองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และตระหนักถึงการส่งเสริมคุณธรรมให้เกิดในสังคมไทย พร้อมๆ กับการบูรณาการเชื่อมโยงการทำงานระหว่างคนในสังคมกับเครือข่ายองค์กร ภาคีส่วนต่างๆ โดยใช้คุณธรรมเป็นสื่อกลางในการกล่อมเกลา และก่อให้เกิด พฤติกรรมที่ดี ควบคู่ไปกับการพัฒนาประเทศ อันจะนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ สำหรับผู้สนใจองค์ความรู้ด้านคุณธรรม สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) หมายเลขโทรศัพท์ 0-2644-9900 หรือ www.moralcenter.or.th

นางฉวีรัตน์ กล่าวต่อว่า ศูนย์คุณธรรม เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการรวมพลังของกลุ่มหรือเครือข่ายทาง สังคมในทุกภาคส่วนในการพัฒนาคุณธรรมความดี รวมทั้งศึกษาวิจัยรวบรวมองค์ความรู้ใหม่ๆ ในการเป็นศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติของบุคคลในการเป็นคนดีของ สังคม ซึ่งมุ่งเน้นในการบริหารจัดการและพัฒนาความรู้ด้านการพัฒนาคุณธรรม ตลอดจนการสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายองค์กรภาคี ด้านการพัฒนาคุณธรรมในสังคมให้เป็นแรงขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนของชาติในด้านคุณธรรม ทั้งนี้ ในช่วงเวลาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้ เป็นโอกาสดีที่จะกระตุ้นคนไทยให้ตระหนักถึงคุณธรรมความดี และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้ที่ประเทศไทยประสบปัญหาความขัดแย้งทางการ เมือง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการพัฒนาทางด้านจิตใจ เพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาดังกล่าวฝังรากลึกในจิตใจคนไทย จนทำลายคุณธรรมจนหมดสิ้น

นางฉวีรัตน์ กล่าวต่อว่า จากผลงานวิจัยการเปลี่ยนแปลงด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนไทยได้บ่งชี้ว่า คนไทยในขณะนี้มีพัฒนาการทางคุณธรรมจริยธรรมดังต่อไปนี้อยู่ในระดับน้อย จึงเป็นเหตุที่มาของควรมุ่งสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่คนไทย โดยถือวาระการเปิดสักราชใหม่เผย คุณธรรม 7 ข้อสำหรับคนไทยในปี 2014 หรือ พ.ศ.2557 อันได้แก่ 1.ความซื่อสัตย์สุจริต 2.ความมีวินัย 3.ความรับผิดชอบ 4.ความยุติธรรม 5.ความขยันหมั่นเพียร 6.ความอดทน 7.ความมีสติสัมปชัญญะ

อย่างไรก็ตาม จากการวิจัยพบว่า ปัจจัยทีมีผลต่อการพัฒนาระดับคุณธรรมจริยธรรมนั้น สาเหตุสำคัญที่สุดมาจากครอบครัว ซึ่งมีการเลี้ยงดูที่ขาดประสิทธิภาพ ขาดแบบอย่างที่ดี ทำให้คนไทยส่วนใหญ่ขาดจิตสำนึกที่ดี ขาดความรับผิดชอบและขาดคุณธรรมในด้านอื่นๆ ตามมา โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม มี 3 ระดับ คือ เริ่มตั้งแต่บทบาทในการพัฒนาคุณธรรมในระดับตนเอง ซึ่งมาจากการการอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่เป็นลำดับแรก รองลงมาคือ โรงเรียน การเลียนแบบจากคนที่มีคุณธรรม และการรับสื่อต่างๆ โดยเฉพาะสื่อใหม่ที่มาจากอินเตอร์เน็ต ส่วนบทบาทในการพัฒนาคุณธรรมในระดับครอบครัวมาจากการชักชวนให้สมาชิกในครอบ ครัวทำความดีเพิ่มขึ้นเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ การดูเอาใจใส่ดูแลซึ่งกันและของสมาชิกในครอบครัว และการยกตัวอย่างบุคคลในสังคมที่มีคุณธรรม และบทบาทในการพัฒนาคุณธรรมในระดับสังคม มาจากการจัดประชุมสมาชิกของชมรมในด้านคุณธรรมความดีเป็นลำดับแรก รองลงมาคือ รายการที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมทางโทรทัศน์ หรือบทความจากสื่อมวลชน

ทั้งนี้ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานหลักในการทำหน้าที่ในการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาจิตใจทางด้าน คุณธรรมจริยธรรมของคนไทย รวมทั้งศึกษาติดตามการเปลี่ยนแปลงคุณธรรมจริยธรรมของคนไทยอย่างต่อเนื่อง พร้อมๆ กับการบูรณาการเชื่อมโยงการทำงานระหว่างคนในสังคมกับเครือข่ายองค์กร ภาคีส่วนต่างๆ โดยใช้คุณธรรมเป็นสื่อกลางในการกล่อมเกลาจิตใจ ซึ่งสร้างประโยชน์ให้ประเทศชาติในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น ช่วยเตือนว่าประเทศไทยกำลังเข้าสู่วิกฤติด้านใด และจำเป็นต้องพัฒนาด้านใด รวมถึงเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รู้สภาพปัญหาและลักษณะการกำหนดเป้าหมายการศึกษาได้อย่างถูกต้อง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นให้สังคมไทยเกิดความตระหนัก ในคุณธรรมจริยธรรม และก่อให้เกิดพฤติกรรมที่ดี ควบคู่ไปกับการพัฒนาประเทศ อันจะนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ โดยปัจจุบัน ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมด้วยกิจกรรมด้านต่างๆ ที่หลากหลาย เช่น โครงการพัฒนาสร้างสรรค์สื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านคุณธรรมความดี โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อขยายฐานองค์ความรู้ด้านคุณธรรมความดี หลักสูตรการบริหารการศึกษาอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม โครงการเครือข่ายห้องสมุดศูนย์คุณธรรม โครงการสมัชชาคุณธรรม ซึ่งในปีนี้ก็จะมีการดำเนินงานโครงการสมัชชาอาเซียนเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ AEC ด้วย เป็นต้น


ที่มา.uAsean.com

Editor Aectourismthai

รวบรวมข่าวสาร AEC