Related Articles

ขอเชิญร่วมงานนมัสการพระธาตุเชิงชุม ประจำปี 2557

by Editor Aectourismthai

ขอเชิญร่วมงานนมัสการพระธ

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วม "งานนมัสการพระธาตุเชิงชุม ประจำปี 2557" ในวันที่ 8-15 มกราคม 2557 ณ บริเวณลานวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

          โดยภายในงานจะมีพิธีทำบุญตักบาตร นมัสการ "หลวงพ่อองค์แสน" ที่เชื่อกันว่าท่านจะให้พรในด้านโชคลาภ มีเงินทองนับหมื่นนับแสน มีความมั่งมีศรีสุขในชีวิต พร้อมกับร่วมพิธีสรงน้ำองค์พระธาตุ ชมการแสดงแสงสีเสียงตำนานความเชื่อพื้นเมืองอันตระการตา และร่วมแห่โคมไฟบูชาองค์พระธาตุในช่วงกลางคืน

          ทั้ง นี้ พระธาตุเชิงชุม เป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูน ฐานรูปสี่เหลี่ยม สูงประมาณ 24 เมตร ยอดฉัตรทองคำเหนือองค์พระธาตุเชิงชุมทำด้วยทองคำบริสุทธิ์ มีน้ำหนัก 247 บาท มีซุ้มประตู 4 ด้าน ข้างในทึบ สร้างครอบรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าสี่พระองค์ ซึ่งหมายถึง พระกกุสันทะ พระโกนาคม พระกัสสะปะ และพระโคดม หรือพระศรีอารียเมตตรัย (คือ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ชาวพุทธศาสนิกชนเคารพสักการบูชาอยู่ทุกวันนี้) สร้างขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐานชัด แต่นับเป็นปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองสกลนครมาแต่โบราณ โดยภายในวิหารใกล้พระธาตุเชิงชุมเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อองค์แสนอัน ศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพนับถือและเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดสกลนคร ทุกวันพระในตอนค่ำจะมีประชาชนไปบูชากราบไหว้พระธาตุและหลวงพ่อองค์แสนเป็น จำนวนมาก

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ททท.สำนักงานนครพนม โทรศัพท์ 0 4251 3490-1


ที่มา.กระปุก

Editor Aectourismthai

รวบรวมข่าวสาร AEC