Related Articles

ชวนร่วมรำลึกกรุงเก่า กับเทศกาลรัตนโกสินทร์ ปี 2

by Editor Aectourismthai

ชวนร่วมรำลึกกรุงเก่า กับ

ด้วยกระทรวงการคลัง โดยกรมธนารักษ์ กำหนดจัดโครงการย้อนยุคกรุงรัตนโกสินทร์ ปี 2 ภายใต้ชื่อ "เทศกาลรัตนโกสินทร์" (RATTANAKOSIN FESTIVAL) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดชฯ และเพื่อร่วมแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทั้ง 9 รัชกาล อีกทั้งเป็นการสร้างความตระหนักในคุณค่าความเป็นมาและความสำคัญของกรุงรัตนโกสินทร์ ที่มีประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่าอันยาวนาน มีศิลปวัฒนธรรม และประเพณีที่งดงาม มีเอกลักษณ์โดดเด่นที่เป็นความภูมิใจ

          โดยจัดงานขึ้นบริเวณถนนพระอาทิตย์ ในวันศุกร์ที่ 20-วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2556 วันเสาร์-วันอาทิตย์ที่ 28-29 ธันวาคม 2556 วันเสาร์-วันอาทิตย์ที่ 4-5 มกราคม 2557 และวันเสาร์-วันอาทิตย์ที่ 11-12 มกราคม 2557 ระหว่างเวลา 16.00-23.00 น. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ rattanakosinfestival.com

วัตถุประสงค์ของโครงการ

          1. เพื่อร่วมแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทั้ง 9 รัชกาล และเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 86 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

          2. เพื่อสร้างความตระหนักและความภาคภูมิใจให้ประชาชนชาวไทย ถึงความเจริญรุ่งเรืองของกรุงรัตนโกสินทร์ที่อุดมไปด้วยประเพณีและวัฒนธรรมที่งดงาม

          3. เพื่อเผยแพร่บทบาทและภารกิจของกระทรวงการคลังและหน่วยงานในสังกัด ซึ่งมีความสำคัญและเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ควบคู่มากับความเจริญยั่งยืนของกรุงรัตนโกสินทร์จวบจนปัจจุบัน

          4. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมที่แสดงวิถีชีวิตของคนเมืองในยุครัตนโกสินทร์ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเกาะรัตนโกสินทร์ให้คงสืบจนรุ่นลูกรุ่นหลาน

          5. เพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรม และดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ดั้งเดิมของชุมชน

          โครงการย้อนยุครัตนโกสินทร์ ปี 2 "งานเทศกาลรัตนโกสินทร์" (RATTANAKOSIN FESTIVAL) ภายใต้แนวคิด "ยุคทองของแผ่นดิน ร้อง รำ ทำ กิน สะท้อนงานศิลป์ถิ่นไทย" โดยมีธีมการตกแต่งด้วยสีทองเป็นหลักแสดงถึงความรุ่งเรืองในยุคนั้น และทุกสัปดาห์จะมี concept idea ของงานที่แตกต่างกัน โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

โซนและกิจกรรมต่าง ๆ

          1. โซนการแสดง ซึ่งมีทั้งเวทีใหญ่ เวทีกิจกรรม และการแสดงเดี่ยว การแสดงแนวอนุรักษ์และแนวสร้างสรรค์ต่าง ๆ ศิลปะการแสดงประเภทวัฒนธรรมโบราณ วัฒนธรรมท้องถิ่น และวัฒนธรรมร่วมสมัย เช่น โขน นาฏศิลป์ หุ่นกระบอก การแสดงดนตรีของนักเรียน การแสดงของสุนทราภรณ์ เป็นต้น

          2. โซนสาธิต/โชว์ ซึ่งเน้นผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน ผลิตภัณฑ์ชุมชน อาหารไทยท้องถิ่น ฯลฯ และมีจุดถ่ายภาพ

          3. โซนนิทรรศการเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ และพระมหากษัตริย์ 9 รัชกาล เป็นต้น

          4. โซนขายของ/เกม


ที่มา.กระปุก

Editor Aectourismthai

รวบรวมข่าวสาร AEC