Economy and Investment

ททท. จัดสัมมนาที่หาดใหญ่ ปลุกกระแส “เตรียมพร้อมท่องเที่ยวไทย ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ชูกรอบสามเหลี่ยมเศรษฐกิจภาคใต้เชื่อมโยง AEC

by Editor Aectourismthai

ททท. จัดสัมมนาที่หาดใหญ่ ปลุกกระแส “เตรียมพร้อมท่องเที่ยวไทย ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ชูกรอบสามเหลี่ยมเศรษฐกิจภาคใต้เชื่อมโยง AEC
 

ททท.พร้อมรับมือเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี2558 จัดสัมมนา “เตรียมพร้อมท่องเที่ยวไทย ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ชูกรอบสามเหลี่ยมเศรษฐกิจภาคใต้เชื่อมโยง AEC  พร้อมวางยุทธศาสตร์กำหนดแผนเชิงรุกเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

นายสุรพล เศวตเศรนี ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  เปิดเผยว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ ภาครัฐและภาคเอกชนท้องถิ่นจัดสัมมนาหัวข้อ “เตรียมพร้อมท่องเที่ยวไทย ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ASEAN Economic Community : AEC” ครั้งที่ 2 ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องชัยพฤกษ์ ชั้น 3 โรงแรมซากุระ แกรนด์วิว ที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน นักวิชาการจากทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นมาร่วมบรรยาย ได้แก่ ตัวแทนจาก ททท. สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จ.สงขลา กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ สถาบันพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยว สมาคมโรงแรมไทย (ทีเอชเอ) อุปนายกสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา รวมทั้งตัวแทนจากนักวิชาการ โดย ผศ.รท.(ญ)ดร.เกิดศิริ เจริญวิศาล จากมหาวิทยาลัยสงขลา-นครินทร์ ร่วมบรรยายในหัวข้อ “สามเหลี่ยมเศรษฐกิจภาคใต้เชื่อมโยง AEC อย่างไร”

โครงการสัมมนาฯ ดังกล่าว ททท. กำหนดจัดขึ้นใน 5 เมืองท่องเที่ยวหลักที่มีพื้นที่เชื่อมต่อกับกลุ่มประเทศอาเซียน ได้แก่ จังหวัดเชียงราย นครพนม ตราด กาญจนบุรี และ อ.หาดใหญ่ สงขลา ระหว่างเดือนพฤษภาคม - กันยายน 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารภาครัฐ ภาคเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเข้าใจถึงโอกาสและอุปสรรคในการเปิดเสรีการค้าและเตรียมพร้อมสู่ AEC และนำความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวภายใต้กรอบความร่วมมือเศรษฐกิจอาเซียน

นายสุรพล กล่าวว่า “จากการที่ประเทศไทยกำลังก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน  (ASEAN Community) ซึ่งประกอบด้วยความร่วมมือใน 3 ด้านหลัก  คือ ประชาคมความมั่นคงอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน และประชาคมเศรษฐ กิจอาเซียนในปี 2558 นั้น ททท. ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน และเตรียมพร้อมรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กอปรกับ ททท. ในฐานะเป็นหน่วยงานส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศ ได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงในระยะเวลาอันใกล้ จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทยปี 2555-2557 โดยโครงการดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อเตรียมพร้อมการรองรับAEC ร่วมกับการดำเนินงานเชิงรุก พร้อมติดอาวุธด้านการตลาดให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง”

 นอกจากนี้ ททท. ยังได้วางยุทธศาสตร์การดำเนินงานด้านการตลาดท่องเที่ยวเชิงรุก โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาและส่งเสริมการใช้นวัตกรรมทางการตลาดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าการท่องเที่ยวและบริการทางการท่องเที่ยว โดยการส่งเสริมและสร้างกระแสตลาดท่องเที่ยวเชิงรุกทั้งในและต่างประเทศ ส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวสมัยใหม่ ทั้งยังส่งเสริมความร่วมมืออาเซียน เพื่อคงบทบาทผู้นำด้านท่องเที่ยวในภูมิภาค ซึ่ง ททท.ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานคณะทำงานด้านการตลาดและการสื่อสารท่องเที่ยวอาเซียนในปี 2554-2555 ด้วย

“ปัจจุบันภาคบริการมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียนอย่างมาก โดยมีสัดส่วนสูงถึง   40-50% ของ GDP ประเทศสมาชิก โดยจากรายงานของ UNWTO: World Tourism Barometer ฉบับที่ 10 ณ เดือนมีนาคม 2555 พบว่าปี 2554 นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวทั่วโลกจำนวน 980 ล้านคน เดินทางเข้าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 217.1 ล้านคน และจากจำนวนดังกล่าวเดินทางเข้าภูมิภาคอาเซียนถึง 77.1 ล้านคน โดยประเทศไทยพบว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ โดยในปีที่ผ่านมาพบว่ามีนักท่องเที่ยวกว่า 19 ล้านคน มีรายได้กว่า 7 แสนล้านบาท” นายสุรพล กล่าวในที่สุด 


ที่มา 
http://www.tatnewsthai.org/

Editor Aectourismthai

รวบรวมข่าวสาร AEC