Related Articles

นักศึกษาราชภัฏภูเก็ตร่วม อบจ.ให้ความรู้ผู้ประกอบการรับ AEC ปี 58

by Editor Aectourismthai

 ศูนย์ข่าวภูเก็ต - นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต รุ่น 2 ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วม อบจ.ภูเก็ต จัดสัมมนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดอันดามันในยุค AEC เตรียมพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในปี 58
 
       เมื่อเวลา 09.30 น.วันนี้ (17 ก.พ.) ที่ห้องประชุมเล็ก ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ เรื่องยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดอันดามันในยุค AEC ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต รุ่น 2 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตจัดขึ้น โดยมี ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นายสมณ์ศักดิ์ รัตนแสนยานุภาพ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตลอดจนคณะวิทยากร และ ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ เข้าร่วม
       
       นายปราโมทย์ แหล่ทองคำ ประธานนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 2 กล่าวว่า การจัดโครงการในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กับนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดขึ้น เนื่องจากเล็งเห็นความสำคัญของการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดอันดามัน และ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน จึงได้มีการจัดสัมมนาวิชาการ เรื่องยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดอันดามันในยุค AEC ประกอบด้วยจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง และระนอง
 
       เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการการท่องเที่ยว ตลอดทั้งองค์กรที่เกี่ยวข้องได้เตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในปี พ.ศ.2558 ที่ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย บรูไน และไทย โดยรวมกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC เป้าหมายเพื่อรวมกลุ่มเศรษฐกิจเป็นตลาด และฐานการผลิตเดียว ซึ่งเมื่อถึงเวลาดังกล่าวก็จะมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ เงินทุน และแรงงานที่มีฝีมือในอาเซียนอย่างเสรี ความหลากหลานในชาติพันธุ์ ขนบธรรมเนียมประเพณี และภาษา จะทำให้เกิดการเปลี่ยนในบริบทต่างๆ ค่อนข้างมาก
       
       ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคจะเปรียบประเทศอื่นๆ โดยมีการคาดหวังว่า เราจะเป็นศูนย์กลางการบิน การพาณิชย์ และการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวซึ่งจะเติบโตขึ้น 25% ในขณะที่กลุ่มจังหวัดอันดามัน ปัจจุบันมีรายได้จากการท่องเที่ยวรวมกันมากกว่า 300,000 ล้านบาท เฉพาะภูเก็ตจังหวัดเดียวมีรายได้จากการท่องเที่ยวประมาณ 170,000 ล้านบาท เมื่อเข้าสู่ AEC เชื่อว่ารายได้จากการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดอันดามันจะเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด 
 
       ฉะนั้น ผู้ประกอบการ และผู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยวจะต้องมีการปรับตัวให้มีมาตรฐานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง และเพื่อแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค ซึ่งการจัดสัมมนาวิชาการครั้งนี้มีเป้าหมายในเชิงคุณภาพ โดยหวังว่าผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดอันดามันจะมีความพร้อมในการเตรียมตัวเพื่อรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยว และพร้อมแข่งขันกับประเทศเพื่อบ้านในภูมิภาค


ที่มา 
โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์
 

Editor Aectourismthai

รวบรวมข่าวสาร AEC