Download

สรุปการประชุมด้านท่องเที่ยวตามกรอบความร่วมมืออาเซียน

by Editor Aectourismthai

สรุปการประชุมด้านท่องเที่ยวตามกรอบความร่วมมืออาเซียน 
(ASEAN Tourism Meetings)
ณ โรงแรมดอนจันพาเลซ นครเวียงจันทน์ สปป.ลาวสรุปการประชุมด้านท่องเที


 

การประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนครั้งที่ ๑๖ และการประชุมที่เกี่ยวข้องเป็นส่วนหนึ่งของการประชุม ASEAN Tourism Forum (ATF) 2013 ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และเพื่อสนับสนุนให้ภูมิภาคอาเซียนเป็นจุดหมายปลายทางเดียวกัน (Single Destination) ซึ่งในปีนี้ สปป.ลาวเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมภายใต้แนวคิด Hand in Hand Conquering Our Futureประกอบด้วย ๓ กิจกรรมหลักได้ แก่ (๑) การประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยว   (๒) การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน (๓) กิจกรรมส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยว TRAVEX ซึ่งททท. ได้เข้าร่วมส่งเสริมการขายและประชาสัมพันธ์นำเสนอสินค้าและกิจกรรมท่องเที่ยวของไทยด้วย  

๑. การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านท่องเที่ยว ครั้งที่ ๓๗ (๑๘-๑๙ มกราคม ๒๕๕๖)
๑.๑ แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘ (ASEAN Tourism Strategic Plan: ATSP 2011-2015)
ที่ประชุมฯ รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ท่องเที่ยวอาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘ (ATSP 2011-2015) ของคณะทำงานท่องเที่ยวและประเทศผู้ประสานงานหลักในปี ๒๕๕๕ และเห็นพ้องร่วมกันดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ เพื่อก้าวไปสู่การจัดตั้งประชาคมอาเซียน
ในปี ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าว ได้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการตลาดท่องเที่ยวอาเซียน
พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ (ASEAN Tourism Marketing Strategy: ATMS 2012-2015)ซึ่งมีความคืบหน้า
การดำเนินงานของคณะทำงานด้านการตลาดและการสื่อสาร ซี่งประเทศไทย โดยททท. เป็นประธานคณะทำงานในปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕ อาทิ การปรับปรุงเว็บไซต์ท่องเที่ยวอาเซียนใหม่ www.aseantourism.travelการจัดทำเว็บไซต์ท่องเที่ยวอาเซียนภาษาจีน www.dongnanya.travelโดยความร่วมมือจาก ASEAN-China Center นอกจากนี้ ยังสร้างการรับรู้การท่องเที่ยวของอาเซียน โดยประชาสัมพันธ์ผ่าน Blogs และ
ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อเครือข่าย (http://www.aseantourism.travel/news) รวมถึงกิจกรรม ASEAN for ASEAN เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในภูมิภาค และการดำเนินงานส่งเสริมการตลาด โดย ASEAN Promotional Chapter for Tourism (APCT) ที่ซิดนีย์และมุมไบ 
๒. การประชุมระดับรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน (๒๐-๒๑ มกราคม ๒๕๕๖)
ที่ประชุมรัฐมนตรีฯ ยินดีกับความคืบหน้าตามแผนยุทธศาสตร์ท่องเที่ยวอาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘ และแผนยุทธศาสตร์ด้านการตลาดท่องเที่ยวอาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ รวมถึงความคืบหน้า
ด้านต่างๆ อาทิ การดำเนินงานตามแผนแม่บทว่าด้วยการเชื่อมโยงในอาเซียน การจัดตั้งตลาดการบินเดียว
ของอาเซียน การศึกษาการจัดทำ ASEAN Common Visa สำหรับบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติอาเซียน
 
๒.๑ ข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียน (MRA on Tourism Professionals)
ที่ประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนรับทราบการลงนามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียนของประเทศไทย โดยมีนายชุมพล ศิลปอาชารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นผู้ลงนาม เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เป็นผลให้ประเทศอาเซียนลงนามครบ ๑๐ ประเทศ ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือภายในอาเซียนและการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘

๒.๒ ความร่วมมือระหว่างอาเซียน-อินเดีย
- รัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนและรัฐมนตรีท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐอินเดียลงนามร่วมกัน
ในพิธีสารแก้ไขบันทึกความเข้าใจระหว่างอาเซียน-อินเดียว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว (Protocol to amend the Memorandum of Understandingbetween ASEAN-India) เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างอาเซียนและอินเดียให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยตระหนักถึงความสำคัญของการเชื่อมโยงทางบก ทางเรือ และทางอากาศภายในภูมิภาคอาเซียนและความเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคอาเซียนกับอินเดีย ตลอดจนร่วมยินดีในโอกาสเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ ๒๐ ปีระหว่างอาเซียน-อินเดีย
- ความร่วมมือจัดทำเว็บไซต์ www.indiaasean.orgเพื่อร่วมกันส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว
ในภูมิภาคอาเซียนและอินเดีย รวมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

๒.๓ ความร่วมมือระหว่างอาเซียน-จีน ญี่ปุ่นและเกาหลี
รัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน-จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ รับรองแผนการดำเนินงานความร่วมมือด้านท่องเที่ยวระหว่างอาเซียน + ๓ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ (ASEAN Plus Three Tourism Cooperation Working Plan 2013-2017) ประกอบด้วยความร่วมมือด้านคุณภาพการท่องเที่ยว การพัฒนาฝีมือ การส่งเสริมและการทำการตลาดร่วมกัน และการท่องเที่ยวทางเรือ รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยผ่านศูนย์อาเซียน-จีน อาเซียน-เกาหลี และอาเซียน-ญี่ปุ่น

๒.๔ ความร่วมมือกับศูนย์อาเซียนต่างๆ

§ASEAN – China Center
กิจกรรม/โครงการในปี ๒๕๕๕/๒๕๕๖ ได้แก่ งานสัมมนาและการประชุมเชิงปฏิบัติการ, การส่งเสริมการท่องเที่ยวออนไลน์ในภาษาอังกฤษและภาษาจีน ผ่านทางเว็บไซต์
การจัดทำ ASEAN Travel Safety Guide และ ASEAN Tourism TV Series ช่อง CCTV

§ASEAN – Korea Center
กิจกรรม/โครงการในปี ๒๕๕๕/๒๕๕๖ ได้แก่ ASEAN Culture and Tourism fair,
การอมรบการใช้ภาษาเกาหลี, ASEAN-Korea Multimedia Competition
 
 §ASEAN – Japan Center
กิจกรรม/โครงการในปี ๒๕๕๕/๒๕๕๖ ได้แก่ งาน Tourism Exchange Programs for ASEAN Youths ในประเทศญี่ปุ่น การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม และการอมรบสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร
 
๒.๕ สถิตินักท่องเที่ยวต่างประเทศ
ในปี ๒๕๕๕ มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศเดินทางเข้ามาในภูมิภาคอาเซียนจำนวน ๗๔,๘๖๐,๗๓๑ คน เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๔ ร้อยละ ๑๐.๑๔ ทั้งนี้ เป็นผลจากการเติบโตของสายการบินต้นทุนต่ำภายในภูมิภาคและการบินทางอากาศเชื่อมโยงที่มากขึ้น ซึ่งส่งผลให้เกิดการเดินทางภายในภูมิภาค (Intra-ASEAN Travel) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๔๖ ของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศทั้งหมด
ในปีเดียวกันนี้ มีชาวอินเดียเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนจำนวน ๒.๗ ล้านคน ในขณะที่นักท่องเที่ยวจากอาเซียนเดินทางไปอินเดียจำนวนกว่า ๕๒๐,๐๐๐ คน
ในปี ๒๕๕๔ มีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเดินทางเข้ามาในภูมิภาคอาเซียนและกลุ่มประเทศ+๓
เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๑๐๒,๙๐๙,๓๕๓ คน เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๓ ร้อยละ ๖.๓๙
๒.๖ การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนครั้งที่ ๓๙ และการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนครั้งที่๑๘
กำหนดจัดระหว่างวันที่ ๑๖-๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ ณ เมืองKuching, Sarawak สหพันธรัฐมาเลเซียภายใต้แนวคิด ASEAN: Advancing Tourism Together
 


๓. งานส่งเสริมการขาย Travel Exchange (TRAVEX 2013)
ในปีนี้ ททท. ได้ก่อสร้างคูหาและตกแต่งคูหาประเทศไทยในพื้นที่ ๓๖ ตารางเมตร เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวและเจรจานัดหมาย โดยในงานประกอบด้วยผู้ประกอบการท่องเที่ยวจากประเทศสมาชิกอาเซียน (Sellers) จำนวน ๙๘๙ ราย ซึ่งผู้ประกอบการจากประเทศไทยเข้าร่วมมากที่สุด จำนวนBuyersจากทั่วโลก จำนวน ๔๕๙ ราย จำนวนคูหาจากประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งสิ้น ๙๕๙ คูหา
 
*************************************
งานความร่วมมือระหว่างประเทศ ททท.
๒๙ มกราคม ๒๕๕๖
ภาพประกอบ อินเตอร์เน็ต

Editor Aectourismthai

รวบรวมข่าวสาร AEC