Related Articles

เชื่อมจีน เชื่อมอาเซียน...กับนครหนานหนิง

by Editor Aectourismthai

 
เชื่อมจีน เชื่อมอาเซียน...กับนครหนานหนิง‘พาณิชย์’ เดินหน้ากระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้ากับจีน โดยเดินทางเข้าร่วมงาน ChinaASEAN EXPO ครั้งที่ 9เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2555 ณ เมืองหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีซึ่งจัดเป็นประจ า
 
ทุกปี นับตั้งแต่ปี 2546 การจัดงานดังกล่าวมีความส าคัญต่อความเจริญความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุน
ระหว่างอาเซียนและจีน โดยมีผู้น าของจีนและอาเซียนเข้าร่วม
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ได้เดินทางเข้า
ร่วมงานแสดงสินค้า China-ASEAN EXPO  ณ นครหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่จัด
ต่อเนื่องมาทุกปี ตั้งแต่รัฐบาลกลางของจีนมีนโยบายให้นครหนานหนิงเป็น “ประตูการค้าของอาเซียน-จีน” เนื่องจาก
เขตปกครองตนเองกวางสีมีจุดเด่นทางภูมิศาสตร์ โดยเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างประเทศจีนกับอาเซียน (เวียดนาม) และ
มีศักยภาพทางด้านโลจิสติกส์ขนส่งสินค้าทั้งทางบกและทางเรือ
ในปีนี้ ถือเป็นปีที่พิเศษกว่าทุกปี เนื่องจากครบรอบ 10 ปี ของการลงนามกรอบความตกลงว่าด้วยความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจเพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน–จีน (ASEAN-China Free Trade Area) ไทยในฐานะ Country 
Coordinator ของอาเซียน และเป็นประธานร่วมฝ่ายอาเซียนในคณะกรรมการร่วมก ากับการด าเนินงานภายใต้ความ
ตกลงการค้าอาเซียน-จีน (ACFTA) ได้ร่วมมือกับจีนและประเทศอาเซียนอื่นๆ เฉลิมฉลองโอกาสดังกล่าวโดยจัดงาน
วิชาการ 2012 Forum on China-ASEAN FTA ขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับงาน China-ASEAN Expo ซึ่งมีผู้แทน
ระดับสูงจากภาครัฐและภาคเอกชนจากอาเซียนและจีน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการกระชับ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับจีนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
ส าหรับประเทศไทย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายภูมิ สาระผล) ได้เดินทางเข้าร่วมแสดง
วิสัยทัศน์กับรัฐมนตรีเศรษฐกิจจากประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ ด้วย โดยไทยได้เน้นย้ าศักยภาพของทั้งสองฝ่ายที่
สามารถประสานเชื่อมโยงจุดแข็งระหว่างกัน เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ านวยต่อการ
ประกอบธุรกิจการค้า และการลงทุน พร้อมทั้งเชื่อมโยงการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ระหว่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผ่านโครงการส าคัญๆ อาทิ โครงการรถไฟสิงคโปร์-คุนหมิง โครงการระเบียงเศรษฐกิจในแนวเหนือ-ใต้ โครงการท่าเรือ
น้ าลึกทวายในเมียนมาร์ รวมถึงความร่วมมือทางเศรษฐกิจรอบอ่าวเป่ยปู้ จะเป็นปัจจัยส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจการค้าและการลงทุนในอนาคต
นอกจากนี้ในช่วงงาน CAEXPO รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงพาณิชย์ ยังได้หารือกับ รองประธานาธิบดีจีน (นายสี จิ้นผิง) ซึ่งจะเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของจีนใน
ปีหน้า และหารือกับประธานเขตปกครองตนเองกว่างซี (นายหม่า เปียว) โดยสองฝ่ายได้หารือแนวทางการกระชับ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย-จีน ในด้านต่างๆ ทั้งในระดับรัฐบาลกลางและระดับมณฑล อาทิ การค้า การลงทุน 
การท่องเที่ยว การศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น
ต่อหน้า 2- 2 -
ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน ถือเป็นกลไกหลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าระหว่างอาเซียนกับจีน จะ
เห็นได้จากมูลค่าการค้าระหว่างอาเซียนและจีน ที่ขยายตัวขึ้นต่อเนื่องทุกปี โดยในปี2554 การค้าระหว่างอาเซียนกับ
จีนขยายตัวถึง 45 เท่า นับจากปี 2534 ซึ่งเป็นปีที่จีนสถาปนาเป็นคู่เจรจา (Dialogue Partner) ของอาเซียน โดยเพิ่ม
จาก 8 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2534 เป็น 362.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งทั้งสองฝ่ายคาดการณ์ว่าการค้าระหว่าง
อาเซียนกับจีนน่าจะสูงถึง 500 พันล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2558
ส าหรับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจทวิภาคีไทย-จีน ทั้งสองฝ่ายมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดในทุกมิติมาเป็น
เวลานาน ด้านเศรษฐกิจการค้า จีนมีความส าคัญในฐานะคู่ค้าและนักลงทุนในอันดับต้นๆ ของไทย คือ อันดับ 2 (รอง
จากญี่ปุ่น) มูลค่าการค้าสองฝ่ายกว่า 58 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2554 ด้วยอัตราการเติบโตกว่าร้อยละ 27 และ
เป็นนักลงทุนอันดับที่ 4 มูลค่าการลงทุน รวม 28.5 พันล้านบาท สาขาที่จีนสนใจเข้ามาลงทุน คือ ผลิตภัณฑ์โลหะและ
เครื่องจักร ผลิตภัณฑ์จากการเกษตร อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ไฟฟ้า/และอิเล็กโทรนิค ทั้งนี้ มี
นักท่องเที่ยวจีนมาไทย กว่า 1,760,564 คน เป็นอันดับ 2 รองจากมาเลเซีย


ข้อมูลกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

Editor Aectourismthai

รวบรวมข่าวสาร AEC