Related Articles

กรมธนารักษ์เตรียมพร้อมเปิด AEC

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

กรมธนารักษ์ เตรียมความพร้อมรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน ด้วยการเดินหน้าสำรวจแปลที่ดินราชพัสดุตามแนวเส้นทาง East-West Corridor ในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ ขอนแก่น พิษณุโลก และจังหวัดตาก เพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจจากส่วนกลางไปสู่ภูมิภาค

 
นายนริศ ชัยสูตร อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวว่า ขณะนี้กรมธนารักษ์เดินหน้าเตรียมความพร้อมสู่การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเริ่มสำรวจแปลงที่ดินราชพัสดุตามแนวเส้นทาง East-West Corridor ในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดเศรษฐกิจ ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดพิษณุโลก และอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยพบว่ามีจำนวนทั้งสิ้น 529 แปลง ซึ่งมีแปลงที่ดินราชพัสดุที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นโครงการเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และความเจริญจากส่วนกลางไปสู่ภูมิภาคต่างๆ การอำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน ระบบ Logistics และ การท่องเที่ยวได้ จำนวน 13 แปลง โดยจังหวัดขอนแก่นได้ดำเนินโครงการเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จำนวน 3 แปลง จำนวน 4 โครงการ
 
 
"ตอนนี้กรมธนารักษ์ได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนแล้ว ด้วยการเดินหน้าสำรวจแปลที่ดินราชพัสดุตามแนวเส้นทาง East-West Corridor ในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ ขอนแก่น พิษณุโลก และจังหวัดตาก เพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจจากส่วนกลางไปสู่ภูมิภาค รวมถึงอำนวยความสะดวกในด้านการขนส่ง และการท่องเที่ยว" นายนริศ กล่าว
 
 
ทั้งนี้ กรมธนารักษ์ยังได้พิจารณาศักยภาพที่ดินที่มีความเหมาะสมจำนวน 10 แปลง ในการพัฒนาโครงการรองรับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จำนวน 4 โครงการ เพื่อนำเสนอแก่คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจการพาณิชย์และอุตสาหกรรม วุฒิสภา และอนุกรรมาธิการติดตามการส่งเสริมอุตสาหกรรมรองรับระเบียงเศรษฐกิจในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง ในโอกาสเดินทางเข้าพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารของกรมธนารักษ์ เพื่อศึกษาการเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกให้กับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในการใช้พื้นที่ราชพัสดุตามแนวเส้นทาง EastWest Corridor ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จังหวัดพิษณุโลก และอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
 
 
Source :  หนังสือพิมพ์บ้านเมือง 

ที่มา : http://news.voicetv.co.th/thailand/47827.html