Related Articles

รวมมุมมอง CEO/CFO ในสัมมนา “ก้าวสู่ AEC อย่างมืออาชีพ”

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์เล็งเห็นความสำคัญต่อเรื่องดังกล่าวเช่นกัน และเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ให้กับ CFO ผ่านโครงการประกาศนียบัตร CFO ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงขององค์กรอย่าง CEO ในมุมมองต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC โดยข้อมูลความรู้ รวมถึงประสบการณ์ต่างๆ จากท่านวิทยากรกับ AEC ในบริบทที่หลากหลาย ซึ่งงานในครั้งนี้ถือเป็นการสัมมนาที่รวมมุมมองของผู้บริหารระดับสูงกับการก้าวสู่ AEC อย่างมืออาชีพเป็นครั้งแรก โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรต่างๆ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนากว่า 280 คน ภายในงานนี้นายพิชัย ชุณหวชิร นายกสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษในเรื่องAEC & CEO/CFO กล่าวถึงความสำคัญของ AEC ที่มีต่อการดำเนินธุรกิจ และการเตรียมตัวของผู้บริหารองค์กรโดยกล่าวว่า ขณะนี้เวลาก็กระชั้นมาแล้วกับปี 2015 การจะเข้าสู่ AEC เกิดขึ้นแล้วในทางปฏิบัติ ทุกวันนี้ GDP ถือเป็นหนึ่งใน indication (การชี้วัด) ซึ่งวันนี้ทางอเมริกำกับยุโรป เกิดการสั่นคลอนบ้าง ทำให้คนเคลื่อนมาที่เอเชียในภาพรวมเราต้องสร้างความพร้อมให้กับประเทศ ให้กับสิ่งอำนวยความสะดวก โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ การคมนาคมขนส่ง ซึ่ง AEC ไม่ใช่เพียงแค่การค้าการลงทุนแต่มันยังผูกโยงถึงเรื่องความเชื่อ ศิลปวัฒนธรรม การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่มีมากขึ้น เพราะบางคนรู้จักลอนดอน ปารีส มากกว่าในเอเชียด้วยกันเสียอีก ดังนั้นเราต้องทำงานใน AEC อย่างมืออาชีพ แต่ก็มีคำถามคือว่าเราจะทาอะไรได้บ้าง

ในเรื่องนี้การเป็น one single market จะขายของให้กันเอง หรือจะมองว่าใครเด่นเรื่องไหน และช่วยกัน ก้าวไปพร้อมกันก็เป็นเรื่องที่ต้องคิด ส่วนตัวแล้วมองว่าน่าจะเน้นในเรื่องการส่งออก อะไรเชื่อมโยงกับลักษณะพื้นที่ เช่น สินค้าเชิงเกษตรซึ่งหากเป็นอย่างนั้น ความรวดเร็วในการขนส่งสินค้า ก็ถือเป็นเรื่องสำคัญในภูมิภาคนี้ และในเรื่องการธนาคาร ก็ต้องมองว่านอกจากการเปิดธนาคารใหม่ๆ ในแต่ละพื้นที่แล้ว เรื่องข้อมูลก็จำเป็นที่ต้องปรับปรุงให้รวดเร็ว เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ ดังนั้น ต้องสร้างขีดความสามารถ เป็นเป้าหมายของประเทศว่าจะมุ่งไปในทางไหน ความท้าทายของ AEC เชื่อว่าเรามีทรัพยากรต่างๆเป็นสินทรัพย์ เราเห็นจุดแข็งของเรา ก็อยู่ที่ว่า เราจะเดินอย่างไร นอกจากนี้ การเมืองก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นกันเป็นการเพิ่มการต่อรอง ความเสถียรในการจัดการเรื่องต่างๆต้องประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ การวางแผน ดูอะไรดูให้ครบองค์ประกอบ ในสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น ถือเป็นความท้าทาย(challenge) ถ้าจะเพิ่มมูลค่าเพิ่ม หรือ Value Added ก็ต้องเข้าสู่ตลาดให้ได้ งานสัมมนาในครั้งนี้ ยังประกอบไปด้วยการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ มากมาย เพื่อให้ความรู้และมุมมองในเรื่องต่างๆ ที่น่าสนใจและสามารถปรับใช้กับการ “ก้าวสู่ AEC อย่างมืออาชีพ” อาทิคุณสุพจน์สิงห์เสนํห์ประธานคณะอนุกรรมการศึกษาและติดตามผลกระทบของ AEC ต่อวิชาชีพบัญชี ที่ให้เกียรติมาบรรยายในเรื่อง AEC & Thailand ดร.บัณฑิต นิจถาวร กรรมการผู้อำนวยการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย มาให้ความเห็นในเรื่องโอกาสและผลกระทบจาก EU Crisis ที่จะมีต่อ AEC คุณชนิตร ชาญชัยณรงค์ รองผู้จัดการสายงานผู้ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียน และผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับโอกาสและการเตรียมความพร้อมของบริษัทจดทะเบียนไทย และตลาดทุนไทย ผศ.ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) สำนักนายกรัฐมนตรี บรรยายในเรื่อง AEC กับการกำกับดูแลกิจการและธรรมาภิบาล

CEO/CFO Conference ครั้งที่ 1 : ก้าวสู่AEC อย่างมืออาชีพ” จึงถือเป็นงานสัมมนาที่ระดมความรู้ และข้อคิดเห็นที่น่าสนใจมากมายในการเตรียมพร้อมสำหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่จะสามารถทำให้ผู้บริหารทุกท่านทั้งที่อยู่ในภาคธุรกิจ ผู้ที่อยู่ในวิชาชีพบัญชี รวมทั้งผู้ที่สนใจ สามารถเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง และใช้โอกาสจากการเปลี่ยนแปลงนี้สร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ตนเององค์กร และประเทศชาติต่อไป

ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยวิทัศน์ จำกัด กล่าวว่า ต้องสร้างความเข้าใจในสังคมให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงก่อนว่า AEC หรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนเท่านั้น และประชาคมอาเซียนมันมีอยู่แล้ว มีมานานแล้ว ฉะนั้นเรื่องนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องการทามาหากิน แต่เป็นเรื่องสันติภาพ ความมั่นคง การอยู่ร่วมกันในชุมชนด้วย ซึ่งเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่วัดผลไม่ได้ เป็นเรื่องของความสงบ สามัคคี ความงดงาม ยอมรับในความแตกต่าง รวมทั้งในเรื่องศาสนาด้วย ถือเป็นเรื่องที่ต้องให้เกิด “สามัคคีภาคทำมกลางความหลากหลาย” ทำให้ต้องช่วยกันคิด ช่วยกันแก้ ช่วยกันสร้าง มองเป็นหนึ่งเดียวกัน ต้องมีเป้าหมายเดียวกันปี2558 เป็นเรื่องของการบรรลุเป้าหมายมากที่สุดในแง่ของเศรษฐกิจ แต่ส่วนอื่นก็ต้องดำเนินต่อไปเรื่อยๆ แต่ถ้าเราไม่สนใจเรื่องอื่นเลย ก็จะเดินเศรษฐกิจการค้าลำบากแน่

คุณเจน นาชัยสิริ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มองว่า เราต้องหาเพื่อนในอาเซียน สิ่งที่น่าสนใจคือเรื่องการเปิดถือหุ้นจากต่างชาติในนิติบุคคล ว่าสามารถถือหุ้นได้มากกว่า 50% และมีสิทธิประโยชน์เท่าเทียมกับบริษัทไทยนอกจากนี้เรื่องภาษาก็เป็นเรื่องสำคัญ ต้องสร้างการตระหนักรู้ภายในองค์กรด้วย ที่สำคัญคือ อยำกลัวว่าเราจะแข่งขันไม่ได้ สิ่งที่ต้องกลัวคือการเสียโอกาสมากกว่า เพราะ AEC มา ก็ทั้งข้อดีและข้อเสีย ถ้าเราไม่รับข้อดีมา เราก็จะได้แต่ข้อเสีย และถ้างอมืองอเท้าไม่ยอมออกไปเจอ ก็เท่ากับเสียโอกาส และสิ่งที่ตามมาคือ ประเทศชาติก็จะขาดทุน

คุณกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวถึง AEC ส่วนหนึ่งที่สำคัญและต้องสร้างให้เกิดในธุรกิจคือการสร้างสรรค์ และ Innovation ใหม่ๆเพราะถือเป็นโอกาสทางธุรกิจที่สำคัญ ต้องมีการเปิดโอกาส และสร้าง Challenge ให้เกิดในองค์กรต้องเตรียมตัวรับกับการเปลี่ยนแปลง อยู่เฉยไม่ได้ และที่สำคัญบางครั้งก็ต้องเปิดใจรับฟังเด็กรุ่นใหม่ ไม่ปิดกั้นโอกาส ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วม

ที่มา : สยามรัฐ