Related Articles

เผชิญหน้าชะตากรรมใน AEC (1/5/2555 8:47:22)

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

วันที่ 01 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ปีที่ 22 ฉบับที่ 7824ข่าวสดรายวันhttp://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TURObFpIVXdOVEF4TURVMU5RPT0=&sectionid=TURNeE5RPT0=&day=TWpBeE1pMHdOUzB3TVE9PQ==

ตุลย์ ณ ราชดำเนิน This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it มีผลสำรวจการรับรู้และการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 ของคนเมืองในอีสาน 20 จังหวัด จากอีสานโพล ของศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มี ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์ หัวหน้าโครงการ พบความน่าสนใจที่ว่า คนอยู่ในเมืองอีสาน ร้อยละ 50.5 ไม่เคยได้ยินคำว่า AEC หรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมาก่อน ส่วนที่เหลือร้อยละ 49.5 แม้จะตอบว่าเคยได้ยินและตอบถูกต้องถึงจะเริ่มรวมตัวในปี 2558 แต่ยังเข้าใจวัตถุประสงค์การจัดตั้งแค่ระดับปานกลาง ขณะที่อีกร้อยละ 24.3 ไม่มีความเข้าใจเลย กลุ่มตัวอย่างที่ได้ยินส่วนใหญ่จะทราบข้อมูลต่างๆ จากมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา ร้อยละถึง 34.4 รองลงมาคือเพื่อนและบุคคลใกล้ชิด องค์กรอิสระต่างๆ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และแหล่งอื่นๆ ตามลำดับหวนกลับมาพิจารณาในบางประเด็นเฉพาะผู้ที่ไม่เคยได้ยินคำว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ส่วนใหญ่ล้วนยังไม่ทราบว่าตนเองและครอบครัวจะได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง นี่คือโจทย์สำคัญที่รัฐต้องเร่งหาทางสื่อสารประชาสัมพันธ์ ใช้ช่องทางต่างๆ ผ่านกลไกของรัฐบวกความร่วมมือจากเอกชน เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างถูกต้องโดยเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบและการเตรียมพร้อม รวมทั้งสร้างความเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น เพื่อชิงความได้เปรียบในการแข่งขันกับประเทศสมาชิกอื่นๆ ได้ทันการณ์ที่สำคัญจากการสำรวจทำให้ได้ข้อมูลว่า ภาคประชาชนทั่วไปในเขตเมืองและชานเมือง นักเรียนนักศึกษา ยังรับรู้และเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ไม่มากแล้วคงไม่ต้องพูดถึงประชาชนในพื้นที่ชนบทของอีสานจะมีการรับรู้ในระดับน่าเป็นห่วงเพียงใด เราจะหวังพึ่งนักการเมืองทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติคงยากแล้วยามนี้ นอกเสียจากฝากความหวังไว้กับมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น ที่จะต้องระดมพลังช่วยกันหรือไม่งั้นปล่อยให้ชีวิตพี่น้องร่วมชาติในชนบท เผชิญกับชะตากรรมอย่างโดดเดี่ยวต่อไปหน้า 23