About AEC

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง จ.นครราชสีมาเตรียมพร้อมรับอาเซียน

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

กองบังคับการตรวจคนเข้าเม

ที่กองกำกับการตรวจคนเข้าเมือง 4 อ.เมือง จ.นครราชสีมา พลตำรวจเอก ดร.วุฒิ ลิปตพัลลภ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนตำรวจและคณะได้มาตรวจเยี่ยมเพื่อขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 ของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4 โดยได้มอบนโยบาย และแนวทางในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 เน้น 4 ด้าน ประกอบด้วย 
การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร การพัฒนาศักยภาพของด่านตรวจคนเข้าเมือง การพัฒนาด้านเทคโนโลยี และการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม
 
พล.ต.อ.ดร.วุฒิ ลิปตพัลลภ กล่าวว่า สำหรับพื้นที่รับผิดชอบของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4 มีพื้นที่ ดูแล 12 ด่าน ภาคอีสาน และมี อยู่ 3 ด่านหลักที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษตามรัฐบาลกำหนด ประกอบด้วยจังหวัดมุกดาหาร หนองคาย และนครพนม สำหรับการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ให้ความสำคัญเรื่องการบริการนักท่องเที่ยว การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ โดยเฉพาะปัญหาพาสปอร์ตปลอมซึ่งถือว่าเป็นปัญหาหลัก นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญถึงความพร้อมของด่านตรวจ คนเข้าทุกพื้นที่ว่ามีความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมากน้อยเพียงใด ทั้งเรื่องภาษาและเทคโนโลยีที่ใช้