Economy and Investment

มหาดไทยเดินหน้านโยบายพัฒนา "เศรษฐกิจภาคใต้" รับ AEC

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

มหาดไทยเดินหน้านโยบายพัฒ

กระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักงานฝ่ายเลขานุการกรอบการประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด (CMGF) และจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดการประชุมสัมมนาบูรณาการภาครัฐ-เอกชน ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้สู่อาเซียน ระหว่างวันที่ 22 - 23 กรกฎาคม 2558 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ในการพัฒนาเศรษฐกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในมิติต่าง ๆ ทั้งด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ตลอดจนให้ความสำคัญกับการพัฒนาด่านชายแดนเพื่อเพิ่มศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และปัจจุบันความร่วมมือกันในระหว่างอนุภูมิภาคภายใต้แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (MIT-GT) หรือที่เรียกกันว่า "พื้นที่สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ” ก่อให้เกิดการพัฒนาและกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มอนุภูมิภาคนี้ให้มีความเท่าเทียมกัน นำไปสู่การพึ่งพาและสร้างเครือข่ายการพัฒนาเชื่อมโยงภายในกลุ่มประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ อย่างสมดุลและยั่งยืน
 
โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้บริหารผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผู้แทนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ฝั่งอันดามัน และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม และผู้แทน CMGF รวมจำนวนทั้งสิ้น 400 คน
 
นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า โดยที่สภาพภูมิประเทศทางภาคใต้เป็นพื้นที่ที่โอบล้อมด้วยชายฝั่งทะเลทั้งสองด้าน มีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ มีศักยภาพทั้งด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว ดังนั้น ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้จึงมีโอกาสที่จะก้าวสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีศักยภาพ และเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการลงทุนให้แก่ภาคธุรกิจ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงการรักษาอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ หน่วยงานภาครัฐจึงต้องทำหน้าที่ส่งเสริมศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจ และการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ควบคู่ไปกับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ