About AEC

รับสมัครคนไทยผู้มีคุณสมบัติดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการอาเซียน ด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรม

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

รับสมัครคนไทยผู้มีคุณสมบ
 
กองอาเซียน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แจ้งว่า ตำแหน่งรองเลขาธิการอาเซียนด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (Deputy Secretary-General of ASEAN for ASEAN Socio-Cultural Community: DSG-ASCC) จะว่างลงในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ และเป็นวาระของประเทศไทยที่จะต้องพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลผู้มีสัญชาติไทย ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมให้แก่สำนักเลขาธิการอาเซียนภายในช่วงต้นเดือนสิงหาคม ศกนี้ เพื่อให้คณะมนตรีประสานงานอาเซียน (ASEAN Coordinating Council: ACC) พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวต่อจากรองเลขาธิการอาเซียนด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนคนปัจจุบัน โดยกำหนดให้เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป และมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๓ ปี 
 
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.asccthailand.org และยื่นใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่ ณ กองอาเซียน สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เลขที่ ๓๔ อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ๓ ชั้น ๑๔ ถนนพญาไท แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๒๐๒๙๐๙๕ ในวันและเวลาราชการ หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับถึง กองอาเซียน สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เลขที่ ๑๐๓๔ ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ โดยวงเล็บที่มุมซองว่า"สมัครดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการอาเซียนด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน” หรือทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๐๒ ๙๐๙๘ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ aseanmso@gmail.com  โดยหมดเขตรับสมัคร วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ภายในเวลา ๑๗.๐๐ น.
 
กรณีส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หากเอกสารทั้งหมดส่งถึงกองอาเซียนภายหลังจากวันและเวลาที่กำหนดไว้ข้างต้นให้ถือว่าหมดสิทธิ์ในการสมัคร 
 
ทั้งนี้ หน่วยงานราชการหรือองค์กรเอกชนสามารถเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๒ เข้ารับการคัดเลือก โดยให้แนบหนังสือรับรองจากหน่วยงาน พร้อมใบสมัครและยื่นใบสมัครตามช่องทางและในวัน เวลา และเงื่อนไขที่กำหนด