Economy and Investment

จังหวัดแม่ฮ่องสอน สัมมนาเปิดประตูการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวด่านห้วยต้นนุ่น เชื่อมโยงสู่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

จังหวัดแม่ฮ่องสอน สัมมนา

นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาในหัวข้อ "โอกาสการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวด่านห้วยต้นนุ่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชื่อมโยงสู่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา”  ที่โรงแรมอิมพีเรียลแม่ฮ่องสอนรีสอร์ท โดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้อง องค์กรภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษา เข้าร่วมสัมมนา กว่า 200 คน
 
ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายชัยณรงค์ กีรติยุตวงศ์ เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา นายไพโรจน์  ปฐมวัฒน นักวิชาการพาณิชย์ กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และนายนิยม ไวยรัชพานิช รองประธานหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 
การสัมมนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ในการเตรียมความพร้อมของภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้องในการเพิ่มโอกาสพัฒนาเศรษฐกิจ ด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เส้นทางเชื่อมโยงระหว่างด่านห้วยต้นนุ่น กับเมืองลอยก่อ รัฐคะยา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา พร้อมทั้งเพิ่มช่องทางด้านการค้า การลงทุนระหว่างไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในสินค้าที่มีศักยภาพในพื้นที่ รวมถึงเสริมสร้างโอกาสปริมาณการส่งออกนำเข้าและความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน และเปิดโอกาสในการสร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป