Tourism

กระทรวงวัฒนธรรมผลักดันชายแดนใต้ศูนย์กลางวัฒนธรรมอาเซียน

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

กระทรวงวัฒนธรรมผลักดันชา

ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยภายหลังการประชุมแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้มิติ  อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายให้ขับเคลื่อนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นศูนย์กลางด้านวัฒนธรรมอาเซียน ว่า วัฒนธรรมเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ที่จะต้องให้ความสำคัญกับคนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วม ขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญกับมิติความเป็นอาเซียนด้วย โดยควรจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน 3 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และบรูไน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันทางวัฒนธรรมร่วมกัน ทั้งเรื่องความเชื่อ ศิลปะการแสดงวิถีชีวิต อาหาร และศิลปวัฒนธรรม
 
ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าการจัดกิจกรรมต้องดำเนินการในช่วง 3เดือนที่เหลือของปีงบประมาณ 2558 โดยเห็นตรงกันว่า ควรเน้นกิจกรรมที่น่าสนใจ 3 เรื่องได้แก่ 1.เรื่อง ศิลปะการแสดง เช่น ลิเกฮูลู หนังตะลุง หนังใหญ่ โดยจะเชิญคณะการแสดงจากประเทศเพื่อนบ้านมาร่วมแสดงเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมร่วมกัน โดยไม่ถือเป็นการแข่งขันหรือประชันกันแต่อย่างใด 2. เรื่องผ้าและการแต่งกายในมิติทางภาคใต้ เนื่องจากเห็นว่า ลายผ้าลายบาติกของจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจ ทั้งการทอ การปัก และการออกแบบลวดลายที่ดี ซึ่งจะนำไปสู่การวิจัยและผลิต รวมถึงการเดินแฟชั่นร่วมกันของประเทศเพื่อนบ้านด้วย และ 3. เรื่องอาหาร โดยเฉพาะฮาลาลเป็นที่นิยมมากทางใต้ จึงควรจัดกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงอาหารแต่ละชนิดและรสชาติของอาหารแต่ละประเทศ
 
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่า กระทรวงฯจะใช้ยุทธศาสตร์เชิงบวกด้านมิติวัฒนธรรม ลบภาพที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งและความรุนแรงของจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อเปิดประตูสู่อาเซียน หากถูกนำมาใช้บ่อย ๆ จะเกิดมิติความสงบและความเข้าใจที่ดีซึ่งกันและกัน
 
นอกจากนี้ที่ประชุมยังรับทราบเรื่องการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อัลกุรอานที่กรมศิลปากรได้เตรียมออกแบบพิพิธภัณฑ์แล้วที่ จ.นราธิวาส ซึ่งในอนาคตจะกลายเป็นจุดดึงดูดให้ผู้ศรัทธาจากประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศที่มีผู้นับถือศาสนาอิสลามเข้ามาเคารพบูชาและศึกษาคัมภีร์ ในมิติของการท่องเที่ยวเชิงศรัทธา ซึ่งจะก่อให้เกิดรายได้ให้พี่น้องชายแดนใต้ได้เป็นอย่างดี